Навчальні видання

 Викладачі нашої кафедри активно займаються розробками та вдосконаленнями навчальних програм відповідно до вимог сучасного автоматизованого виробництва. Це в свою чергу приводить до необхідності розробки нового методичного забезпечення а також написання посібників та підручників. Наші праці доступні у вільному продажі і мають попит не тільки у студентів а і у молодих сепціалістів на виробництві. Нижче наведені новинки друкованих видань.
Електронні методичні рекомендації доступні у відповідному розділі дисциплін.
 
 
 
 
 
Автоматизація виробничих процесів: підручник. / І.В. Ельперін, О.М. Пупена, В.М. Сідлецький, С.М. Швед. — К.: Видавництво Ліра-К, 2015. — 378 с.
Висвітлено загальні питання автоматизації виробничих процесів, описано автоматичний контроль технологічних параметрів, автоматизовані системи регулювання, технічні засоби автоматизації, основи проектування автоматизованих систем.
Розглянуто основи автоматизації виробництва із застосуванням мікропроцесорних промислових контролерів і принципи побудови комп’ютерно-інтегрованих систем управління з використанням автоматизованих робочих місць оператора технолога.
Для студентів вищих навчальних закладів освіти I-IV рівнів акредитації, які спеціалізуються в галузі автоматизації виробництва, а також для студентів технологів, енергетиків, механіків і інших, які повинні мати знання для роботи в умовах комп’ютерно-інтегрованого автоматизованого виробництва і вміти сформулювати вимоги до впровадження нових і модернізації існуючих систем автоматизації.
Може бути використаний також науково-технічними працівниками різних галузей промисловості.
 

 
 
Проектування систем автоматизації. Трегуб В.Г. Навч. пос. — К: Видавництво Ліра-К., 2014. — 344с.
Висвітлені основи інженернотехнічного та організаційного забезпечення проектування сучасних систем автоматизації, що складаються з робочих станцій, об’єднаних в обчислювальні мережі. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Може бути використаний науковотехнічними працівниками та спеціалістами у галузі сучасних систем автоматизації.
Детальніше
 

Зображення

 
 
 Програмування промислових контролерів у середовищі Unity Pro Навч. посібник./ Пупена О.М., Ельперін І.В., — К.: Видавництво Ліра-К. — 2013.
У навчальному посібнику розглянуті питання розробки та налагодження прикладного програмного забезпечення у програмному середовищі UNITY PRO для промислових контролерів нового покоління фірми Schneider Electric
Навчальний посібник може бути використаний при вивченні курсів циклу професійної і практичної підготовки рівня бакалавра та спеціаліста, а також при виконанні курсового і дипломного проектування для студентів напряму «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Посібник також буде корисний для спеціалістів, що працюють в галузі промислової автоматизації.
 

 
Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах. Навчальний. посібник / Пупена О.М., Ельперін І.В., Луцька Н.М.,.Ладанюк А.П – К.:, 2011. – 558с.
У навчальному посібнику розглянуті принципи функціонування промислових мереж та інтеграційних технологій, що використовуються в інтегрованих автоматизованих системах.
Навчальний посібник може бути використаний при вивченні курсів циклу професійної і практичної підготовки рівня бакалавра, спеціаліста та при виконанні курсового і дипломного проектування для студентів напряму «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Посібник також рекомендується для молодих спеціалістів, що працюють в області промислової автоматизації.
Детальніше
 
 Теорія автоматичного керування технологічними об'єктами. Навчальний. посібник / Ладанюк А.П., Архангельська К.С., Власенко Л.О. – К.:НУХТ, 2014. – 274с.
    Викладені основні положення класичної та сучасної теорії автоматичного керування, її принципи, математичний апарат та методи дослідження; розглядаються класи систем автоматичного керування: лінійні, нелінійні, дискретні, адаптивні, оптимальні, багатоконтурні, тощо. Наведено приклади використання класів систем для технологічних об'єктів.
    Для студентів напряму "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" вищих навчальних закладів. Може бути корисний для спеціалістів, які займаються проблемами створення та експлуатації систем управління.
 
 Промислові контролери. Навчальний. посібник / Ельперін І.В. – К.:НУХТ, 2003. – 320с.
    Описано загальні принципи побудови і програмування мікропроцесорних контролерів. Детально розглянуто функціональні можливості, технічну структуру, під'єднання і технологічні мови програмування промислових контролерів Ломіконт, Реміконт-130, TSX Modicon Nano, Micro і Premium.
    Навчальний посібник призначений для студентів і науково-технічних працівників, які вивчають, проектують та обслуговують сучасні системи промислової автоматизації.
 
 Системний аналіз складних систем управління. Навчальний. посібник / Ладанюк А.П., Смітюх Я.В., Власенко Л.О. – К.:НУХТ, 2013. – 274с.
    На основі єдиного системного підходу викладено методологію, методи та процедури аналізу і синтезу складних систем управління (керування). Розглянуто системні задачі структурного аналізу складних систем керування, методи математичного опису функціонування їх, проблеми прийняття рішень з використанням інтелектуальних методів та експертних оцінок. Наведено приклади сценарно-цільового аналізу на основі прографів та алгоритми координації з використанням апарату нечітких множин, системні задачі прийняття рішень в умовах невизначеності.
     Для студентів напряму "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" вищих навчальних закладів. Може бути корисний для спеціалістів, які займаються проблемами створення та експлуатації систем керування.
 
 Основи автоматизації теплоенергетичних процесів та установок. Навчальний. посібник / Левченко О.І., Сідлецький В.М. – К.:НУХТ, 2014. – 227с.
    Висвітлено питання автоматизації теплоенергетичних установок і фізичного змісту процесів автоматичного керування. Викладено елементи теорії автоматичного керування та деякі прийоми її інженерного використання. Описано схеми автоматизації і технологічного захисту основного та допоміжного обладнання теплоенергетичних установок з урахуванням їх властивостей як об'єктів регулювання. Наведено відомості про автоматизовані системи керування теплоенергетичними станціями (АСК ТЕС). Розглянуто методику розроблення схем автоматизації.
    Призначений для студентів теплоенергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним інженерам-теплоенергетикам, які займаються автоматизацією теплових процесів на електростанціях і промислових підприємствах.