Контролери та їх програмне забезпечення

1 частина - 3 курс (Основи ПЛК)
 
  Курс лекційЕльперін, І. В.
Промислові контролери [Текст] : Конспект лекцій до вивч. дисц. для студ. спец. 6.092500 "Автоматизоване управління технологічними процесами" і "Комп`ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва" напряму 0925. Ч. 1 / І. В. Ельперін ; МОНУ НУХТ. — К. : НУХТ, 2007. — 84 с. — кафедра Автоматизації і комп'ютерно-інтегрованих технологій. — ISBN 966-612-064-Х.
Шифр: 004.3 Авторський знак: Е57 Форматний №: 6839

Ельперін, І. В.
Промислові контролери [Текст] : конспект лекцій до вивч. дисц. для студ. спец. 6.092500 "Автоматизоване управління технологічними процесами" і "Комп`ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва" напряму 0925. Ч. 1 / І. В. Ельперін ; НУХТ. — К. : НУХТ, 2012. — 84 с. — каф. Автоматизації і комп'ютерно-інтегрованих технологій. — ISBN 966-612-064-Х.
Шифр: 004.3 Авторський знак: Е57 Форматний №: 8336

Ельперін, Ігор Володимирович
Промислові контролери [Текст] : конспект лекцій до вивч. дисц. для студ. спец. 6.092500 "Автоматизоване управління технологічними процесами" і "Комп`ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва" напряму 0925. Ч. 2 / І. В. Ельперін. — К. : НУХТ, 2007. — 106 с. — каф. Автоматизації і комп'ютерно-інтегрованих технологій.
Шифр: 004.3 Авторський знак: Е57 Форматний №: 6838

Ельперін, Ігор Володимирович
Промислові контролери [Текст] : конспект лекцій до вивч. дисц. для студ. спец. 6.092500 "Автоматизоване управління технологічними процесами" і "Комп`ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва" напряму 0925. Ч. 2 / І. В. Ельперін. — К. : НУХТ, 2012. — 106 с. — каф. Автоматизації і комп'ютерно-інтегрованих технологій.
Шифр: 004.3 Авторський знак: Е57 Форматний №: 6838

Пупена, О. М. Контролери та їх програмне забеспечення [Текст] : курс лекцій для студ. напряму 6.050202 "Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. форм навч. Ч. 3 / О. М. Пупена, І. В. Ельперін. — К. : НУХТ, 2011. — 51 с. — каф. Інтегрованих автоматизованих систем управління. Шифр: 004.3 Авторський знак: П88 Форматний №: 7923
 Навчальний посібникЕльперін, І. В. Промислові контролери [Текст] : навч. посіб. / І. В. Ельперін ; МОН України, НУХТ. — К. : НУХТ, 2003. — 320 с. — ISBN 966-612-024-0. Шифр: 004.3 Авторський знак: Е57

Розділ 6 посібника РЕАЛІЗАЦІЯ КОНТУРІВ РЕГУЛЮВАННЯ В UNITY PRO
  
  Курс лекцій: розділ ПЛК МІК-51 (Мікрол) І.В. ЕЛЬПЕРІН. Контролери та їх програмне забезпечення. Курс лекцій для студ. напр. 6.050202 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання. Частина 4. / Уклад.: І.В.Ельперін, О.М.Пупена. – К.: НУХТ, 2013. – 96 с.
 
2 частина - 4 курс (UNITY PRO)
 
 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

Контролери та їх програмне забезпечення: Метод. рекомендації до виконання лаборатор. робіт з розділу "Мікропроцесорні контролери М340" для студ. напряму 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання./Уклад.: О.М.Пупена, І.В.Ельперін. – К.: НУХТ, 2011. – 27 с.

Контролери та їх програмне забезпечення: Метод. рекомендації до виконання лаборатор. робіт за темами: "Програмування на мові SFC", "Реалізація контурів аналогового регулювання з каскадним управлінням та програмним задатчиком", "Реалізація контурів регулювання з використанням виконавчих механізмів типу МЕО" для студ. напряму 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання./Уклад.: О.М.Пупена. – К.: НУХТ, 2013. – 37 с.

 Методичні вказівки до виконання курсового проекту Контролери та їх програмне забезпечення: Метод. вказівки до виконання курс. проекту для студ. спец. 6.092500 “Автоматизоване управління технологічними процесами” і “Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва” ден. та заоч. форм навчання /Уклад.: І.В. Ельперін, О.М. Пупена, М.Д. Місюра, С.М. Швед - К.: НУХТ, 2008.- 36 с.
 Посібник Пупена О.М., Ельперін І.В. Програмування промислових контролерів у середовищі Unity Pro.Навч. посібник., — К.: Видавництво Ліра-К. — 2013. —340с. Тв. Рекомендовано МонУ.
 Додаткові матеріали

Файли імпорту до лабораторних робіт 

UNITY PRO - швидкий старт (1-й розділ посібника)

 Посилання

 Сайт посібника,

додаткова інформація по UNITY PRO

 Форум АСУТП,

неофіційний форум Шнейдер Електрик Україна

міжнародний форум ПЛК

Неофіційний блог по ПЛК Siemens

Мультимедіа

 Лабораторні роботи UNITY PRO

Онлайн консультації
- по курсу
- по ПЛК Шнейдер Електрик

- форум АСУ в Україні 
форум Шнейдер Електрик Україна
 
Лектори курсу:
Лабораторні роботи:
 
 
ПРОГРАМА КУРСУ

 

1.     Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни – засвоєння знань про найбільш поширені технічні засоби мікропроцесорної техніки – промислових контролерів, які використовуються у системах управління виробничими процесами, набуття практичних навичок по вибору технічної структури та розробці алгоритмічного та програмного забезпечення мікропроцесорних систем автоматизації.

Завдання дисципліни. У результаті вивчення дисципліни «Контролери та їх програмне забезпечення» студент повинен одержати:

компетенції першого рівня (студент повинен знати): : загальні принципи побудови мікропроцесорних систем управління; загальну функціональну структуру промислових мікропроцесорних контролерів; функціональну структуру, технічні характеристики і мови програмування промислових контролерів різних типів

компетенції другого рівня (студент повинен уміти): вибирати конфігурацію контролера і розробляти прикладну програму користувача для управління виробничими процесами на різних мовах програмування, які відповідають міжнародному стандарту МЕК 1131.3

компетенції третього рівня (студент повинен мати навички): розробляти мікропроцесорну систему управління на базі промислових контролерів на основі заданого алгоритму управління.

 

2.     Програма навчальної дисципліни

Модуль1

Змістовий модуль 1. «Промислові контролери фірми “SCHNEIDER ELECTRIC”».

Тема 1. Загальна структура та класифікація мікропроцесорних засобів автоматизації. Історія розвитку мікропроцесорних засобів автоматизації,  їх місце в сучасних системах автоматичного управління. Напрямки розвитку мікропроцесорних засобів автоматизації,  їх особливості та галузі застосування, класифікація. Мікропроцесорні контролери. Їх призначення, узагальнена структура, класифікація, мови  програмування. Робочий цикл виконання програми користувача.

Тема 2. Архітектура контролерів TSX Micro і TSX Premium. Моделі мікропроцесорних  контролерів. Їх призначення, основні характеристики. Фізична структура. Модулі процесора. Дискретні модулі. Аналогові модулі. Модулі лічильників. Модулі зв‘язку.  Модулі живлення.  Структура пам‘яті користувача. Адресація  каналів.

Тема 3. Програмування контролерів у середовищі PL7 Pro. Принципи побудови програми користувача. Призначення окремих   редакторів. Об’єкти мови. Структура пам‘яті користувача. Мова програмування Крокових діаграм (Ladder Diagram). Мова програмування Structured Text. Мова програмування Grafset. Задачі автоматичного регулювання.

Тема 4. Контролери TSX Twido. Моделі мікропроцесорних  контролерів. Їх призначення, основні характеристики. Фізична структура.  Програмування.

Тема 5. Контролери TSX Zelio. Моделі мікропроцесорних  контролерів. Їх призначення, основні характеристики. Фізична структура. Програмування.

Змістовий модуль 2. «Промислові контролери вітчизняних виробників.

Тема 1. Мікропроцесорний контролер Ломіконт. Апаратні засоби. Функціональні можливості. Мова програмування Мікрол. Бібліотека алгоритмів.

Тема 2. Мікропроцесорний контролер Реміконт 130. Апаратні засоби. Функціональні можливості. Мова програмування функціональних блоків..

Тема 3. Мікропроцесорний контролер МІК-51. Апаратні засоби. Функціональні можливості. Програмування

Модуль 2

Змістовий модуль 3. «Програмування контролерів у середовищі UNITY PRO»

Тема 1.   Апаратне забезпечення М340. Апаратне забезпечення контролерів Modicon М340. Фізична структура. Процесорні модулі. Дискретні модулі. Аналогові модулі. Модулі живлення. 

 

Тема 2. Основи роботи з UNITY PRO. Структура проекту UNITY PRO. Структура програми користувача. Типи даних. Робота зі змінними в UNITY. Адресація каналів вводу/виводу Modicon M340 та Modicon Premium. Налагодження програми користувача. Особливості програмування на мовах Ladder Diagram (LD) і Structured Text (ST).

 

Тема 3. Програмування контролерів у UNITY PRO. Програмування на мові функціональних блоків  (FBD). Функції, процедури та функціональні блоки. Стандартна бібліотека EF/EFB/DFB. Створення структурних типів даних (DDT) та функціональних блоків користувача (DFB).

 

Тема 4. Програмування на мові SFC. Загальні принципи побудови. Організація кроків. Організація переходів. Контроль за виконанням кроків. Управління виконанням секції SFC.  

Тема 5. Бібліотека управління. Загальні принципи використання та режими роботи блоків бібліотеки управління. Бібліотечні елементи для реалізації законів регулювання. Обробка вхідних даних контурів регулювання. Обробка вихідних даних контурів регулювання. Організація управління уставками.

Модуль 3.

Змістовий модуль 4. Курсовий проект.

Розділ 1.  Розробка алгоритму управління і конфігурування МПК.

Розділ 2.  Розробка ПрК на мові PL7

Розділ 3.  Розробка ПрК на мові Мікрол.

Розділ 4.  Розробка ПрК для МПК МІК-51.

Розділ 5.  Розробка ПрК для М340.

 

                                    4. Структура навчальної дисципліни

 

Денна форма

Заочна форма

Скорочена заочна форма

усьо-го

у тому числі

усьо-го

у тому числі

усьо-го

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Модуль 1

Змістовий модуль 1. «Промислові контролери фірми “SCHNEIDER ELECTRIC”»

Тема 1. Загальна структура та класифі-кація мікропроцессор-них засобів автоматизації.

26

2

-

4

 

20

9

-

 

 

 

9

9

 

 

 

 

9

Тема 2. Архітектура контролерів TSX Micro і TSX Premium.

30

2

2

4

 

22

11

1

 

 

5

5

11

1

 

 

 

10

Тема 3. Програмуван-ня контролерів у середовищі PL7 Pro.

72

14

8

20

 

30

72

4

2

4

15

47

72

3

2

6

 

5

Тема 4. Контролери TSX Twido.

21

4

2

4

 

11

20

-

-

-

 

20

20

 

 

 

 

20

Тема 5. Контролери TSX Zelio.

9

2

-

-

 

7

20

 

 

 

 

20

20

 

 

 

 

20

Разом за змістовим модулем 1

158

24

12

32

 

90

114

5

2

4

20

83

98

4

2

6

 

86

Змістовий модуль 2. «Промислові контролери вітчизняних виробників

Тема 6. Мікропроцесорний контролер Ломіконт.

24

4

2

 

 

18

10

 

 

 

 

10

10

 

 

 

 

10

Тема 7. Мікропроце-сорний контролер Реміконт 130.

24

4

2

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8. Мікропроце-сорний контролер МІК-51

40

8

4

8

 

20

20

1

 

 

 

19

20

 

 

 

 

12

Разом за змістовим модулем 2

88

16

8

8

 

56

22

1

 

 

 

21

34

4

2

6

 

22

Всього за модулем 1

246

40

20

40

 

86

136

6

2

4

20

104

1140

4

2

6

 

128

 

Модуль 2

Змістовий модуль 3. «Програмування контролерів у середовищі UNITY PRO»

Тема 9. Апаратне забезпечення М340.

22

2

 

4

 

16

30

1

 

 

 

29

11

1

 

 

 

10

Тема 10. . Основи ро-боти з UNITY PRO.

24

6

 

4

 

14

18

1

 

 

 

17

19

 

 

 

 

19

Тема 11. Програму-вання контролерів у UNITY PRO

31

6

 

8

 

17

34

2

2

4

 

26

74

1

 

4

 

69

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Тема 12. Програму-вання на мові SFC

23

4

 

4

 

15

54

2

 

 

 

52

30

 

 

2

 

28

Тема 13. Бібліотека управління.

25

6

 

4

 

15

26

 

 

 

 

26

10

 

 

 

 

10

Всього за модулем 2

125

24

 

24

 

77

152

6

2

4

 

140

136

2

 

6

 

92

Модуль 3

Змістовий модуль 4. Курсовий проект

Розділ 1.   Розробка алгоритму упр. і кон-фігурування МПК.

6

 

 

 

6

 

6

 

 

 

6

 

6

 

 

 

6

 

Розділ 2.  Розробка ПрК на мові PL7

6

 

 

 

6

 

6

 

 

 

6

 

6

 

 

 

6

 

Розділ 3.  Розробка ПрК на мові Мікрол.

6

 

 

 

6

 

6

 

 

 

6

 

6

 

 

 

6

 

Розділ 4.  Розробка ПрК для МПК МІК-51

6

 

 

 

6

 

6

 

 

 

6

 

6

 

 

 

6

 

Розділ 5.  Розробка ПрК для М340.

12

 

 

 

12

 

12

 

 

 

12

 

12

 

 

 

12

 

Всього за модулем 3

36

 

 

 

36

 

36

 

 

 

36

 

36

 

 

 

36

 

ВСЬОГО ГОДИН

396

64

20

64

36

212

324

12

4

8

56

244

270

6

2

6

36

220

Примітка: л – лекції, п – практичні (семінарські) заняття; лаб – лабораторні заняття; інд – індивідуальна робота (кількість завдань і загальна кількість годин); с.р. – самостійна робота.

5.     Теми лабораторних занять

№ з/п

Назва теми

Час, відведений на опрацювання теми, год.

Денна форма

Заочна форма

Заочна скорочена форма

1

2

3

4

5

1

Лабораторне заняття 1. Загальний огляд технічних засобів фірми “SCHNEIDER ELECTRIC”.

4

 

 

2

Лабораторне заняття 2.Апаратна і програмна конфігурація TSX Micro і Premium  Діагностика

4

 

 

3

Лабораторне заняття 3 Розроблення ПрК на мові LD

4

2

2

4

Лабораторне заняття 4. Розроблення ПрК на мові LD з анімаційними таблицями і Runtaime Screen

4

 

 

5

Лабораторне заняття 5. Розроблення ПрК на мові ST

4

 

 

6

Лабораторне заняття 6. Розроблення ПрК на мові Gf

4

2

1

7

Лабораторне заняття 7. Задачі регулювання

4

 

1

8

Лабораторне заняття 8. Апаратні засоби та програмування МПК TSX Twido.

4

 

 

9

Лабораторне заняття 9. Програмування МПК МІК-51

8

 

 

10

Лабораторне заняття 10. Конфігурування ПЛК М340. Робота зі змінними I/O.

4

 

 

11

Лабораторне заняття 11. . Основи програмування ПЛК М340

4

2

1

12

Лабораторне заняття 12. Основи програмування на мові FBD

4

2

1

13

Лабораторне заняття 13. Програмування на мові SFC.

4

 

 

14

Лабораторне заняття 16. Реалізація контурів аналогового регулювання

4

 

 

 

ВСЬОГО ГОДИН

64

8

66.     Теми практичних занять

з/п

Назва теми

Час, відведений на опрацювання теми, год.

Денна форма

Заочна форма

Заочна скорочена форма

1

Практичне заняття 1. Складання алгоритмів управління.

2

 

 

2

Практичне заняття 2.Конфігурація TSX Micro і Premium

2

 

 

3

Практичне заняття 3. Розроблення ПрК на мові LD.

2

2

2

4

Практичне заняття 4. Розроблення ПрК на мові ST.

2

2

 

5

Практичне заняття 5. Розроблення ПрК на мові Gf

2

 

 

6

Практичне заняття 6.  Програмування задач регулювання

2

 

 

7

Практичне заняття 7. Програмування МПК Ломіконт

2

 

 

8

Практичне заняття 8. Програмування МПК Реміконт 130.

2

 

 

9

Практичне заняття 9. Програмування МІК-51

2

 

 

10

Практичне заняття 10.Підсумкове практичне заняття

2

 

 

 

Всього

20

4

2

7.     Самостійна робота

№ з/п

Види самостійної роботи

 

Час, відведений на опрацювання теми, год.

Денна форма

Заочна форма

Заочна скорочена форма

1

2

3

4

5

1

Тема 1. Загальна структура та класифікація мікропроцессорних засобів автоматизації.

 

9

9

1.1

Підготовка до лекційних занять

2

 

 

1.2

Підготовка до лабораторних занять

8

 

 

1.3

Підготовка до практичних занять

 

 

 

2

Тема 2. Архітектура контролерів TSX Micro і TSX Premium

 

5

10

2.1

Підготовка до лекційних занять

4

 

 

2.2

Підготовка до лабораторних занять

4

 

 

2.3

Підготовка до практичних занять

4

 

 

3

Тема 3. Програмування контролерів у середовищі PL7 Pro.

 

47

61

3.1

Підготовка до лекційних занять

6

 

 

3.2

Підготовка до лабораторних занять

20

 

 

3.3

Підготовка до практичних занять

6

 

 

4

Тема 4. Контролери TSX Twido

 

20

20

4.1

Підготовка до лекційних занять

2

 

 

4.2

Підготовка до лабораторних занять

4

 

 

4.3

Підготовка до практичних занять

1

 

 

5

Тема 5. Контролери TSX Zelio

 

20

20

5.1

Підготовка до лекційних занять

2

 

 

5.2

Підготовка до практичних занять

 

 

 

6

Тема 6. Мікропроцесорний контролер Ломіконт.

 

10

10

6.1

Підготовка до лекційних занять

4

 

 

6.2

Підготовка до практичних занять

4

 

 

7

Тема 7. Мікропроцесорний контролер Реміконт 130.

 

 

 

7.1

Підготовка до лекційних занять

4

 

 

7.3

Підготовка до практичних занять

4

 

 

8

Тема 8. Мікропроцесорний контролер МІК-51

 

19

20

8.1

Підготовка до лекційних занять

6

 

 

8.2

Підготовка до лабораторних занять

4

 

 

8.3

Підготовка до практичних занять

3

 

 

9

Тема 9.   Апаратне забезпечення М340

 

29

10

9.1

Підготовка до лекційних занять

6

 

 

9.2

Підготовка до лабораторних занять

6

 

 

 

Тема 10. Основи роботи з UNITY PRO

 

17

19

10.1

Підготовка до лекційних занять

4

 

 

10.2

Підготовка до лабораторних занять

4

 

 

 

Тема 11. Програмування контролерів у UNITY PRO

 

26

69

11.1

Підготовка до лекційних занять

4

 

 

11.2

Підготовка до лабораторних занять

4

 

 

 

Тема 12. Програмування на мові SFC

 

52

28

12.1

Підготовка до лекційних занять

4

 

 

12.2

Підготовка до лабораторних занять

4

 

 

 

Тема 13. Бібліотека управління

 

26

10

13.1

Підготовка до лекційних занять

4

 

 

13.2

Підготовка до лабораторних занять

4

 

 

 

Всього

212

244

220

8.     Індивідуальні завдання

Вид, тематика індивідуальних завдань з дисципліни та час на їх виконання

Вид індивідуальних завдань

Тематика індивідуальних завдань (приклади)

Всього годинКурсовий проект

         Розробка прикладного програмного забезпечення для реалізації заданого алгоритму управління для промислових мікропроцесорних контролерів :Ломіконт, Реміконт-130, МІК-51, TSX Micro, Premium, M340.

36

 

Контрольна робота (заочна форма навчання)

Розробка фрагментів ПрК для реалізації заданого алгоритму управління

20

 

9.     Методи навчання

Під час вивчення дисципліни «Контролери та їх програмне забезпечення» використовуються такі методи навчання:

·                     словесні (лекції, пояснення, бесіди тощо), за яких викладач пояснює навчальний матеріал, а студенти запам’ятовують, осмислюють та активно сприймають і засвоюють його;

·                     наочні (презентації PowerPoint, демонстрація навчальних відеофільмів), які використовуються для візуального сприйняття студентами навчального матеріалу;

·                     практичні (лабораторні заняття), які служать для закріплення отриманих знань та формування практичних умінь при їх застосуванні;

·                     творчі або проблемно-пошукові методи (розв’язування проблемних ситуацій, колективне обговорення можливих підходів до вирішення проблемної ситуації, стимулювання висування гіпотез, тощо);

·                     методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності (навчальні дискусії, перегляд навчальних кінофільмів).

10.                       Методи контролю

Поточний контроль

Оперативний поточний контроль: перевірка підготовленості студентів до проведення практичних занять і виконання лабораторних занять, ходу виконання окремих розділів курсової роботи.

Рубіжний (модульний) поточний контроль: письмові контрольні роботи за темами лекційного курсу, тестування знань студентів з певного розділу (теми) або з певних окремих питань дисципліни; усне опитування; виконання і захист лабораторної роботи; виконання певного розділу курсової роботи.

Підсумковий контроль: здійснюється у формі екзамену.

10.1 Розподіл балів за окремими елементами змістових модулів та методи поточного контролю успішності навчальної роботи студентів з дисципліни «Контролери та їх програмне забезпечення»

10.1.1 Модуль 1. 6 семестр

(форма підсумкового контролю – екзамен)

№ зміс-товно-го моду-ля

Елементи змістового модуля

Кількість балів

Поточний контроль навчальної роботи студентів

міні-мальна

макси-мальна

методи контролю

тиж-день се-местру

Модуль 1

1.

Лекційний курс (5 тем лекцій).

Письмові контрольні роботи:

       №1. Вибір конфігурації МПК TSX Micro і TSX Premium.

№2. Програмування на мові LD

№3. Програмування на мові ST

№4. Програмування на мові Gf

№5. Програмування регуляторів

 

 

4

 

4

4

4

4

 

 

6

 

7

7

7

7

Письмова контрольна робота

5

Лабораторна робота № 2. Апаратна і програм-на конфігурація TSX Micro і Premium  Діагностика

1

2

Виконання і захист лабораторної роботи

 

4

Лабораторна робота № 3. Розроблення ПрК на мові LD

1

2

6

Лабораторна робота № 4. Розроблення ПрК на мові LD з анімаційними таблицями і Runtaime Screen.

1

2

8

Лабораторна робота № 5. Розроблення ПрК на мові ST.

1

2

10

Лабораторна робота № 6. Розроблення ПрК на мові Gf

1

2

12

Лабораторна робота № 7. Задачі регулювання

1

2

14

Лабораторна робота № 8. Апаратні засоби та програмування МПК TSX Twido.

1

2

16

Лабораторне заняття 9. Програмування МПК МІК-51

1

2

18

                   Всього за змістовим модулем 1

28

50

 

 

2

Лекційний курс (3 теми лекцій).

Письмові контрольні роботи:

    №6. Програмування на мові Мікрол.

    №7. Програмування Р-130

    №8. Програмування МІК-51

 

 

5

4

4

 

 

6

6

6

Письмова контрольна робота

11 13

15

Лабораторна робота № 9. Програмування МПК МІК-51

1

2

Виконання і захист лаб. роботи

18

 

Всього за змістовим модулем 2

14

20

 

 

 

Всього за модулем

42

70

 

 

 

Підсумковий екзамен

18

30

 

 

 

ВСЬОГО

60

100

 

 

 

10.1.2.  Модуль 2. 7 семестр

(форма підсумкового контролю – диференційований залік)

№ зміс-товно-го моду-ля

Елементи змістового модуля

Кількість балів

Поточний контроль навчальної роботи студентів

міні-мальна

макси-мальна

методи контролю

тиж-день се-местру

Модуль 2

3

Лабораторна робота № 10 Конфігурування ПЛК М340. Робота зі змінними I/O.

5

9

Виконання і захист лабораторної роботи

 

2

Лабораторна робота № 11. Основи програмування ПЛК М340

     5

9

4

Лабораторна робота № 12. Основи програмування на мові FBD

5

9

6

Лабораторна робота № 13. Бібліотека управління.

6

9

8

Лабораторна робота № 14. Програмування на мові SFC в UNITY PRO

6

9

10

Лабораторна робота № 15. Реалізація контурів аналогового регулювання

5

9

12

Лабораторна робота № 16 Реалізація контурів регулювання з використанням виконавчих механізмів типу МЕО

5

9

14

Лабораторне робота 17. Реалізація контурів регулювання з використанням виконавчих механізмів типу МЕО

5

7

16

 

Всього за модулем 2

42

70

 

 

 

Підсумковий модульний контроль

18

30

 

 

 

ВСЬОГО

60

100

 

 

 

10.2. Розподіл балів за окремими елементами змістових модулів та методи поточного контролю успішності навчальної роботи студентів (за виконання курсового проекту) з дисципліни «Контролери та їх програмне забезпечення»

Модуль 3. 7 семестр

№ зміс-товно-го моду-ля

Елементи змістового модуля

Кількість балів

Поточний контроль

навчальної роботи студентів

 

міні-мальна

макси-мальна

методи контролю

тиждень семестру

 

Модуль 3

 

 

 

 

 

1.

Розділ 1. Розробка алгоритму управління і конфігурування МПК

6,0

10,0

Перевірка розділу

6

 

Розділ 2. Розробка ПрК на мові PL7

6,0

10,0

Перевірка розділу

8

 

Розділ 3. Розробка ПрК на мові Мікрол.

6,0

10,0

Перевірка розділу

10

 

Розділ 4. Розробка ПрК для МПК МІК-51.

6,0

10,0

Перевірка розділу

11

 

Розділ 5. Розробка ПрК для М340.

12,0

20,0

Перевірка розділу

15

 

Всього

36,0

60,0

 

 

 

Захист курсової роботи

24,0

40,0

Захист роботи у комісії

17

Сума

60,0

100,0

 

 

 

10.3. Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики, диференційованого заліку

90 – 100

А

відмінно

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Методичне забезпечення

            1. Ельперін  І.В. Промислові контролери. Частина 1: конспект лекцій до вивчення дисц. для студ. спец. 6.092500 «Автоматизоване управління технологічними процесами» і «Комп‘ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» напряму підготовки 0925 «Автоматизація і комп‘ютерно- інтегровані технології». / І.В.Ельперін. – К.: НУХТ, 2007. – 84 с.

            2. Ельперін  І.В. Промислові контролери. Частина 2: конспект лекцій до вивчення дисц. для студ. спец. 6.092500 «Автоматизоване управління технологічними процесами» і «Комп‘ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» напряму підготовки 0925 «Автоматизація і комп‘ютерно- інтегровані технології». / І.В.Ельперін. – К.: НУХТ, 2012. – 106 с.

3. Пупена О.М., Ельперін І.В. Контролери та їх програмне забезпечення. Частина 3: курс лекцій для студ. напр. 6.50202 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання. / О.М.Пупена, І.В.Ельперін. – К.: НУХТ, 2011. – 48 с.

4. Ельперін І.В.Контролери та їх програмне забезпечення: метод. вказівки до виконання курс. проекту для студ. спец. 6.092500 “Автоматизоване управління технологічними процесами” і “Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва” ден. та заоч. форм навчання /уклад.: І.В. Ельперін, О.М. Пупена, М.Д. Місюра, С.М. Швед - К.: НУХТ, 2008.- 36 с.

            5. Контролери та їх програмне забезпечення [Електронний ресурс]: метод. рекомендації до виконання лабораторних робіт з розділу "Мікропроцесорні контролери М340" для студ. напряму 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання./ /Уклад.: О.М. Пущена, І.В.Ельперін К.: НУХТ, 2011. – 27 с. Режим доступу: http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/100.01.pdf

 11.                       Рекомендована література

Базова

            1. Ельперін І.В. Промислові контролери: навч. посіб. / І.В.Ельперін – К.: НУХТ, 2003. – 320 с.

      2. Пупена О.М. Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах. навч. посіб. / О.М.Пупена, І.В.Ельперін, Н.М.Луцька, А.П.Ладанюк – К.: вид-во «Ліра-К, 2011. – 552 с.

      3.  Пупена О.М. Програмування промислових контролерів у середовищі Unity Pro: навч.посіб. / О.М.Пупена, І.В.Ельперін. – К. : вид-во «Ліра-К», 2013. – 376 с.

 

Допоміжна

 
 1. Деменков Н.П. Нечеткое управление в технических системах: учеб. пособие. / Н.П.Дименков – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. – 200 с.

  2. Деменков Н.П. Программные средства оптимизации настройки систем управления: учеб. пособие. / Н.П.Дименков – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. – 244 с.

  3. Деменков Н.П. Языки программирования промышленных контроллеров: учебное пособие / Под ред. К.А. Пупкова. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2004. –172 с.

  4. Зюбин В. Е. Программирование информационно-управляющих систем на основе конечных автоматов: учеб.-метод. пособие / В.Е.Злобин – Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2006. – 96 с.

  5. Парр Э. Программируемые контроллеры: руководство для инженера. / Э. Парр; пер.с англ. изд. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2007. - 516 с.

 

12.                       Інформаційні ресурси

Потрібну інформацію у мережі можна знайти на наступних сайтах, вводячи ключове слово: http://meta-ukraine.com/ua, http://www.ukr.net, http://www.google.ru, http://www.yandex.ru, http://www.rambler.ru, http://www.yahoo.com

На сайтах:

 1. www.bookasutp.ru
 2. www.schneider-electric.ru
 3. www.asutpforum.ru
 4. www.plcforum.uz.ua
 5. www.iprog.pp.ru
 6. www.iadt.siemens.ru

Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) http://www.ukrpatent.org,

Державний департамент інтелектуальної власності http://www.sdip.gov.ua

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) http://www.fips.ru

 

 

Додаток 1

Критерії оцінювання успішності навчальної роботи студентів за окремими елементами змістових модулів

Елемент модуля та критерії його оцінювання

Кількість балів

Письмова контрольна робота

 

повна відповідь

6

неповна відповідь, допущені окремі помилки

5

неповна відповідь, допущені суттєві помилки

4

незадовільна відповідь

0

 

 

Лабораторна робота

 

Лабораторна відпрацьована та вчасно захищена, надані повні обґрунтовані відповіді

9

Лабораторна відпрацьована та захищена, при відповіді допущені неточності

7

Лабораторна відпрацьована, відповіді незадовільні, допущені грубі помилки

5

 

 

Курсовий проект

 

1.Виконання розділів 1-4

 

   Розділ виконаний своєчасно у повному обсязі без помилок

10

   Розділ виконаний у повному обсязі, допущені неточності

8

   Розділ виконаний, допущені помилки

6

2. Виконання розділу 5

 

   Розділ виконаний у повному обсязі, розроблений імітатор

20

   Розділ виконаний у повному обсязі, при роботі імітатора припущені помилки

16

   Розділ виконаний, імітатор не працює

12

3. Захист курсового проекту

 

    На захисті студент демонструє повні і глибокі знання навчального матеріалу та практичні навички і вміння працювати з відповідним програмним забезпеченням

35-40

   На захисті студент демонструє знання навчального матеріалу та практичні навички і вміння працювати з відповідним програмним забезпеченням, допускає окремі несуттєві помилки та неточності

25-30

На захисті студент демонструє знання навчального матеріалу та практичні навички і вміння працювати з відповідним програмним забезпеченням, при цьому допускає неточності, не виявляє самостійності суджень

15-20

На захисті студент демонструє, що він не володіє необхідними знаннями, уміннями, навичками, науковими термінами, демонструє низький рівень комунікативної культури.

0-10
 

 

Лектор                                                            І.В.Ельперін

Зав.кафедри                                                   І.В.Ельперін

 

Додаток 2

Критерії оцінювання успішності студентів

(форма підсумкового контролю – екзамен, диф. залік)

27…30 балів ставиться студенту, який демонструє повні і глибокі знання навчального матеріалу, достовірний рівень розвитку умінь і навичок, правильне й обґрунтоване формулювання практичних висновків, уміння приймати необхідні рішення в нестандартних ситуаціях, вільне володіння науковими термінами, високу комунікативну культуру;

23…26 балів ставиться студенту, який виявляє дещо обмежені знання навчального матеріалу, допускає окремі несуттєві помилки та неточності;

18…22 бали ставиться студенту, який засвоїв основний навчальний матеріал, володіє необхідними уміннями та навичками для вирішення стандартних завдань, проте, при цьому допускає неточності, не виявляє самостійності суджень, демонструє недоліки комунікативної культури;

0…17 балів ставиться студенту, який не володіє необхідними знаннями, уміннями, навичками, науковими термінами, демонструє низький рівень комунікативної культури.

 

Лектор                                                            І.В.Ельперін

 

Зав.кафедри                                                   І.В.Ельперін

 

Додаток 3

Критерії оцінювання успішності навчальної роботи студентів заочної форми навчання (форма підсумкового контролю –екзамен, диф.залік)

 «відмінно», – якщо студент демонструє повні й глибокі знання навчального матеріалу, достовірний рівень розвитку умінь і навичок, правильне й обґрунтоване формулювання практичних висновків, уміння приймати необхідні рішення в різних нестандартних ситуаціях, вільне володіння науковими термінами, високу комунікативну культуру;

«добре», – якщо студент виявляє дещо обмежені знання навчального матеріалу, допускає окремі несуттєві помилки й неточності;

«задовільно», – якщо студент засвоїв основний навчальний матеріал, володіє необхідними уміннями та навичками для вирішення стандартних завдань, проте при цьому допускає неточності, не виявляє самостійності суджень, демонструє недоліки комунікативної культури;

«незадовільно», – якщо студент не володіє необхідними знаннями, уміннями й навичками, науковими термінами, демонструє низький рівень комунікативної культури.

 

Лектор                                                            І.В.Ельперін

 

Зав.кафедри                                                   І.В.Ельперін

 

 

 

Comments