Наука

Наукова робота кафедри Інтегрованих автоматизованих систем управління

 

         Кафедра виконує держбюджетну наукову роботу з напряму «Інноваційні підходи до розробки і впровадження мікропроцесорних комп’ютерно-інтегрованих систем управління».

         Основним завданням цієї роботи є підвищення ефективності автоматизованих систем управління технологічними процесами харчових виробництв з використання інтелектуальних підсистем підтримки прийняття рішень

Викладачі кафедри виконують держбюджетні науково-дослідні роботи за темами:

  • розробка ефективних алгоритмів та цифрових регуляторів для періодичних технологічних процесів і комплексів;
  • удосконалення методів інтегрованого управління на виробництві;
  • розробка та дослідження принципів побудови систем автоматичного контролю технологічних параметрів з використанням магнітопружних та ультразвукових первинних перетворювачів;
  • розробка ефективних структур комп’ютерно-інтегрованих систем управління в харчовій промисловості з використанням промислових мереж та інтеграційних технологій;
  • основи управління технологічними комплексами з підсистемам підтримки прийняття рішень;
  • використання методів сучасної теорії управління для розробки ефективних систем автоматизації складних об’єктів;
  • розробка динамічних експертних систем для ефективного керування системами автоматизації.

        Крім того, виконуються госп-договірні науково-дослідні роботи за участю викладачів кафедри. Наукові розробки кафедри впроваджуються у виробництво для різних галузей промисловості.

        Результати наукової роботи постійно висвітлюються на вітчизняних наукових форумах та міжнародних конференціях і конгресах. Наукова новизна дослідницької роботи викладачів кафедри підтверджена патентами України на винахід та корисну модель, публікаціями у фахових та міжнародних наукових виданнях.

        На кафедрі діють два студентських наукових гуртка, які очолюють провідні викладачі кафедри.