Гнучке автоматизоване виробництво та робототехнічні комплекси

 Методичні вказівки до лабораторних робітБєляєв, Ю. Б.
Гнучкі автоматизовані виробництва і роботизовані комплекси [Текст] : метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. напряму 6.050202 "Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. форм навч. / Ю. Б. Бєляєв, М. Г. Іванченко. — К. : НУХТ, 2011. — 43 с. — каф. Автоматизації та комп'ютерно - інтегрованих технологій.
Шифр: 681.5 Авторський знак: Б43 Форматний №: 7868
 Посібник Бєляєв, Ю. Б.
Гнучкі автоматизовані харчові виробництва і роботизовані комплекси [Текст] : навч. посіб. / Ю. Б. Бєляєв. — К. : НУХТ, 2008. — 111 с. — ISBN 978-966-612-076-3.
Шифр: 681.5 Авторський знак: Б43

 Метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. робіт

 

Бєляєв, Ю. Б.
Гнучкі автоматизовані виробництва і роботизовані комплекси [Текст] : Метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. робіт для студ. спец. 7.092501"Автом. управління технол. процесами" напряму 0925 "Автом. та комп'ют.-інтегр. технології" ден. та заоч. форм навч. / Ю. Б. Бєляєв. — К. : НУХТ, 2008. — 11 с. — каф. Автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій.
Шифр: 681.5 Авторський знак: Б43 Форматний №: 7117
 

Лектор: Бєляєв Юрій Борисович1. Загальні відомості
Програма вивчення навчальної дисципліни  "Гнучке автоматизоване виробництво та роботизовані комплекси" складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології». Дисципліна  відноситься до циклу професійної і практичної підготовки.
Дисципліна відноситься до циклу базової професійної і практичної підготовки фахівців.
Предметом вивчення дисципліни є нові знання щодо класифікації, устрою, принципів побудови допоміжних агрегатів, розрахунку продуктивності сучасних машин-автоматів, транспортних засобів, автоматизованих поточних ліній, маніпуляторів та промислових роботів, що використовуються при автоматизації виробничіх складних  систем управління аналогової та дискретної дії із застосуванням переналагоджуємих  об’єктів з виконавчими механізмами, мікропроцесорної техніки та програмного забезпечення для реалізації випуску багатоасортиментної харчової продукції.  
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна спирається на знання та навичкі, здобуті студентами при вивченні електроніки, мікропроцесорної техніки, основ програмування, технічних засобів автоматизації, метрології та технологічних вимірювальних пристроїв,  теорії автоматичного керування, а також спеціальних дисциплін: «Проектування систем автоматизації», «Інтегровані системи управління», «Автоматизація технологічних процесів», «Людино-машинні інтерфейси», «Автоматизований електропривід», «Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем управління», «Програмно-технічні комплекси і промислові контроллери».  Дисципліна також є складовою частиною курсових та дипломних проектів, що виконуються студентами спеціальностей напряму «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології.
Мета дисципліни –  надати студентам уявлення про конструкції, принципи дії машин-автоматів, конвєєрів, потокових ліній та цехів, маніпуляторів та промислових роботів, а також підготувати студентів до самостійного розв’язання практичних і прикладних задач побудови АСУ ТП харчопереробної промисловості з використанням сучасних засобів і гнучко перепрограмованих мікропроцесорних контролерів.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:   загальні принципи побудови складних систем управління;  функціональні та кінематичні структури машин-автоматів циклічної дії та потокових ліній, роботів-маніпуляторів; технічні характеристики і мови програмування мікропроцесорних контролерів;  алгебру логики, нечітку логику, циклограми та графи;
вміти:   розробити циклограму і розрахувати продуктивність машини-автомата та схему виконавчого механізму  робота-маніпулятора, скласти програму системи керування з  мікропроцесорним контролером;
мати навички:   володіння прийомами розв’язання завдання шляхом складання програми дії промислового робота у ручному та автоматичному режимах, перевірку працеспроможності його на лабораторному стенді.
Роль у підготовці майбутніх фахівців. Опанування дисципліни дозволить майбутнім фахівцям розробляти проекти, впроваджувати і обслуговувати сучасні мікропроцесорні системи управління.
Вимоги до навчальної підготовки студентів. Для успішного опанування даної дисципліни студентам необхідно мати досвід роботи з комп’ютерною технікою, добре орієнтуватись у технічних засобах автоматизації, знати основні принципи побудови мікропроцесорної техніки, знати принципи роботи пошукових програм і мати навички роботи в мережі Internet; мати базовий рівень знання англійської мови.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться для студентів стаціонарної, заочної та скороченої форм навчання -  108 годин / 1 кредит ECTS;
 
2. Інформаційний  обсяг  навчальної дисципліни
    
 Змістовий модуль 1.  Гнучке автоматизоване виробництво і роботизовані комплекси.
Тема 1.  Технологічні процеси, машини-автомати у харчових виробництвах.
Сутність машинних та апаратних технологічних процесів. Особливості переробних процесів; види, ознаки та приклади багатоасортиментної харчової продукції;  призначення,  структурні та кінематичні схеми звичайних, агрегатів середньої складності та найскладнійших машин-автоматів; розрахунок їх продуктивності, циклограми рухів виконавчих механізмів і робочих органів;  класифікація машин-автоматів за ознаками призначення та характеру рухомих дій.
 
Тема  2.  Цільові пристрої, виконавчі механізми, датчики, системи керування машинами-автоматами.
Автоматичні постачальники машин-автоматів штучними та нештучними виробами, сипкими, рідкіми речовинами;  системи орієнтування у просторі та часі, вібропостачальники;  види виконавчих механізмів машин-автоматів;  види контактних та сенсорних датчиків положення та переміщення виконавчих механізмів і виробів;  загальні принципи керування механічними та електро-пневматичними приводами виконавчих механізмів;  класифікація та ознаки систем керування машинами-автоматами;  основи дії пневматичних систем, конструкції агрегатів, керування напрямом, силою та швидкістю циліндрів пневмоприводів;   пряме, непряме та імпульсне керування;  датчики тиску, зусиль, положення та руху;  багатокрокові системи керування, функціональні діаграми.
Тема  3.   Автоматизовані потокові лініі та виробничі структури.
Структура потокових ліній та автоматизованого цеху;  класифікація та типові компонування автоматичних потокових ліній;  призначення та особливості автоматичних роторних ліній;  транспортуючі та стрічкопротягнуючи пристрої; класифікація потокових ліній; буферні накопичувачі; призначеня, видв та керування дозаторами, показники їх точності, типи;  різновиди пристроїв пакування харчових виробів;  функціональні вузли та схеми позиційного управління машинами-автоматами та потоковими лініями;  кроковий рух, стеження за переміщенням виробів;  автоматичне блокування рухомих механізмів від зіткнення, точна зупинка механізмів, к ерування швідкістю приводу.
Тема  4.  Промислові роботи, технологічні роботизовані комплекси.
Загальні відомості, функціональні можливості, класифікація, застосування і структура, основні показники та характеристики промислових роботів;  технічні параметри та структура промислових роботів;  принципи побудови промислових роботів;  системи автоматичного керування промисловими роботами;  засоби чутливості промислових роботів, їх взаємодія із навколишнім середовищем;  навчання промислового робота.
Тема  5.  Гнучкі автоматизовані виробництва харчової продукції.
Гнучкість виробничої системи;  технологічні основи блоково-модульної побудови гнучкої виробничої системи; класифікація гнучких виробничих систем;  найпоширеніші приклади гнучких автоматизованих виробництв у харчовій промисловості;  рівні керування гнучкіми автоматизованими виробництвами.

3. Рекомендована література
Базова
1. Бєляєв Ю.Б.  Гнучкі автоматизовані харчові виробництва і роботизовані комп-лекси: Навч. посіб.для студ.// – К.: НУХТ, 2008. – 111 с.  (У бібл. НУХТ № 681.5,  Б-43).
2. Гнучкі автоматизовані виробництва і роботизовані комплекси: Метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контр. робіт /Уклад. Ю.Б.Бєляєв//-К.: НУХТ, 2008.- 11 с.   (У бібл. НУХТ №7117).
3. Гнучкі автоматизовані виробництва і роботизовані комплекси: Метод. вказівки до викон. лаб.робіт  /Уклад. Ю.Б.Бєляєв, М.Г. Іванченко//К.: НУХТ, 2008.- 44 с.   (У бібл. НУХТ №7868).
4. Гнучкі комп’ютеризовані системи:  проектування, моделювання і управління / Л.С. Ямпольський та ін.: Підручник / – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 690 с.
Допоміжна
1. Ведение в мехатронику: Учеб.пос. для студентов /О.М. Яхно,  А.В. Узунов,  А.Ф. Луговской и др.// К.: НТУУ «КПИ», 2008.- 528 с.
2. Губарев А.П. Механотроника: от структуры системы к алгоритму управления: Учеб. пос. для студ./А.П.Губарев, О.В.Левченко // -К.:НТУУ«КПИ»,2007- 180 с.

Comments