Метрологія та стандартизація

Курс лекцій 1.Левченко, О. І.
Метрологія та стандартизація [Текст] : конспект лекцій для студ. за напрямами 6.050601 " Теплоенергетика" та 6.050604 "Енергомашинобудування" ден. та заоч. форм навч. / О. І. Левченко. — К. : НУХТ, 2011. — 39 с. — каф. Автоматизації та комп'ютерно - інтегрованих систем.
Шифр: 006.9 Авторський знак: Л38 Форматний №: 7799
 Методичні вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи
2. Левченко, О. І.
Метрологія та стандартизація [Текст] : метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. напрямів 6.050601 " Теплоенергетика" та 6.050604 "Енергомашинобудування" заоч. форми навч. / О. І. Левченко. — К. : НУХТ, 2011. — 7 с. — каф. Автоматизації та комп'ютерно - інтегрованих технологій.
Шифр: 006.9 Авторський знак: Л38 Форматний №: 7798

3. Левченко, О. І.
Метрологія, стандартизація [Текст] : Метод. вказівки до вивч. дис. та викон. контрол. роботи для студ. спец. 6.050601 " Теплоенергетика" та 6.050604 "Енергомашинобудування" заоч. форми навч. / О. І. Левченко. — Київ : НУХТ, 2010. — 10 с. — каф. Автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій.
Шифр: 006.9 Авторський знак: Л38 Форматний №: 7499
 

Лектор: Левченко Олександр ІвановичПрограма курса.


1. Загальні відомості


Програма вивчення навчальної дисципліни «Метрологія, стандартизація»»  складена відповідно до варіативної частини освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.050601 «Теплоенергетика», 6.050604 «Енергомашинобудування».. Дисципліна  відноситься до циклу професійної і практичної підготовки.


Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення структури метрологічної служби України та міжнародних метрологічних організацій. Ознайомлення із стандартами та документами по сертифікації.


Міждисциплінарні зв’язки: дана дисципліна спирається на знання, здобуті студентами при вивченні вищої математики, фізики, електроніки, теплотехніки.  Подальше застосування одержаних знань та навичок необхідно для вивчення наступних спеціальних дисциплін, а також може бути використане при виконанні дипломного проекту.


Мета дисципліни – формування у студентів-теплоенергетиків знань з основ контролю та управління процесами в енергетиці.


Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

Знати: загальні принципи побудови та функціонування служб   метрології і стандартизації та сертифікації.  

вміти: вибирати методи та способи одержання вимірювальної інформації; визначати степінь достовірності інформації.

мати навички: обґрунтованого визначення технічних засобів вимірювального контролю в залежності від конкретних умов експлуатації.   


 Роль у підготовці майбутніх фахівців.

Опанування дисципліни дозволить майбутнім фахівцям формулювати та витримувати вимоги до комплексу технічних засобів автоматизації та управління; здійснювати проектування, розробку та експлуатацію вимірювальної техніки; визначати показники якості вимірювання.


Вимоги до навчальної підготовки студентів. Для успішного опанування даної дисципліни студентам необхідно мати досвід роботи з вимірювальною технікою, знати принципи роботи приладів і область їх застосування.


На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 години / 3,0 кредитів ECTS.

 1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

   

  Змістовий модуль 1. Метрологія як наука про вимірювання.

  Тема 1. Метрологія як наука про вимірювання . методи та способи вимірювань..

  Тема 2. Держстандарт України. Його структура та завдання.

  Тема 3. Точність вимірювань. Класифікація приладів за точністю роботи.

  Тема 4. Повірка вимірювальних приладів. Визначення випадкових похибок

  Тема 5. Державна система промислових приладів і засобів автоматизації.

   

  Змістовий модуль 2  .

  Тема 6. Стандартизація. основні поняття та   визначення. .

  Тема 7. Стандарти взаємозамінності. Допусків і посадок у виробництві.

  Тема 8. Сертифікація. Види та система сертифікації.

  Тема 9. Вимірювальні перетворювачі сигналів та дистанційні передачі.

   

   

 2. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

  Базова

Левченко О.І. Технологічні вимірювання та прилади у харчовій промисловості: Тексти лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання. Електронний матеріал. -К.:НУХТ, 2006.

 1. Ладанюк А.П. Автоматизація технологічних процесів і виробництв харчової промисловості. [Текст]: Підручник / А.П. Ладанюк, В.Г. Трегуб, І.В. Ельперін, В.Д. Цюцюра. -К.: Аграрна освіта. 2001.-224с.

 2. Марченко В.Т., Левченко О.І. Прилади контролю параметрів якості продукції виробничих процесів» для студ. всіх спеціальностей та заочної форми навчання. –К.:НУХТ. 2003.-33с.

 3. 7677 Метрологія, технологічні вимірювання та прилади. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт в лабораторії технологічних вимірювань  для студентів всіх спеціальностей та заочної форми навчання. Уклад О.Й. Рішан, А.П. Ладанюк,       І.В. Ельперін. –К.:НУХТ, 2011. -206с.

 4. Автоматизація виробничих процесів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт в лабораторії технологічних вимірювань  для студентів всіх спеціальностей та заочної форми навчання. –К.:НУХТ, 2012. -48с.

   

Допоміжна

 1. Левченко О.І. Метрологія та стандартизація. Конспект лекцій для студентів за напрямами 6.050601та 6.050604 «Теплоенергетика» та «Енергомашинобудування. –Київ.: НУХТ.2011. 39с.
 2. Саранча Г.А. Метрологія. Стандартизація. Відповідність. Акредитація та управління якістю. Підручник. [тексти]: Г.А.Саранча.-К.: Центр навчальної літератури. 2006.-672с..
 3. Кіптела Л.В. Автоматизація виробничих процесів. Навчальний посібник. –Харків. 2002.   -133с.

4.СергеевА.Г. Метрология  стандартизация  сертификация. Учебник (тексты): А.Г. Сергеев.-М.:Логос, 2003.-525с.Comments