Обєкти автоматизації в галузі ОАГ

 
 
Лектори:
1. Левченко Олександр Іванович (Теплоенергетичні процеси та установки.)
2. Рішан Олександр Йосипович (Технологічні процеси приготування молока)
3. Глущенко Маргарита Сергіївна (Хлібопекарьске виробництво)
4. Місюра Максим Дмитрович (Пивоварне виробництво)
5. Пупена Олександр Миколайович (Спиртове виробництво)
6. Штепа Володимир Миколайович (Цукрове виробництво)
 
 
 
 

1. Загальні відомості

Програма вивчення навчальної дисципліни “Об’єкти автоматизації в галузі” складена відповідно до варіативної частини освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології». Дисципліна  відноситься до циклу професійної і практичної підготовки.

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теплоенергетичні та технологічні процеси харчових виробництв, зокрема: молочного, хлібобулочного, пивоварного, спиртового, цукрового; обладнання харчових виробництв; алгоритми управління технологічними процесами.

 

Міждисциплінарні зв’язки: дана дисципліна спирається на знання, здобуті студентами при вивченні дисциплін "Теорія автоматичного керування", "Типові процеси і апарати", "Теплотехніка", "Прикладна механіка та основи конструювання" "Електротехніка та електромеханіка".

Мета дисципліни – ознайомлення студентів з технологічними процесами та обладнанням харчових виробництв в контексті об’єкту управління, особливостями побудови систем управління та використання технічних засобів автоматизації в конкретному техноло-гічному процесі.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: основи функціонування технологічних процесів, алгоритми управління та особливості виконання технічних засобів для хлібобулочного виробництва; основи функціонування технологічних процесів, алгоритми управління та особливості виконання технічних засобів для виробництва молочної продукції; основи функціонування технологічних процесів, алгоритми управління та особливості виконання технічних засобів для виробництва пива; основи функціонування технологічних процесів, алгоритми управління та особливості виконання технічних засобів для цукрового виробництва; основи функціонування теплоенергетичних процесів, алгоритми управління та особливості виконання технічних засобів для теплоенергетичних процесів; основи функціонування технологічних процесів, алгоритми управління та особливості виконання технічних засобів для виробництва спирту.

вміти: розробляти функціональну структуру контурів управління та регулювання для конкретних технологічних та теплоенергетичних процесів; вірно вибирати технічні засоби для конкретного технологічного та теплоенергетичного процесу; розробляти алгоритмічне забезпечення для систем управління технологічними процесами;

мати навички: вибору структури системи; створення алгоритмів управління для технологічних процесів; вибору технічних засобів;

 

Роль у підготовці майбутніх фахівців. Отримані в даному курсі знання використовуються при проектуванні, розробці та експлуатації автоматизованих систем управління технологічними процесами харчових виробництв.

 

Вимоги до навчальної підготовки студентів. Для успішного опанування даної дисципліни студентам необхідно добре орієнтуватись у типових процесах і апаратах технологічних виробництв, основах теплотехніки та гідро-газодинаміки, основах електротехніки. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 5 кредитів ECTS.


2.      ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Змістовий модуль 1. Теплоенергетичні процеси та установки.

Тема1. Загальні властивості об’єктів.  Одержання статичних та динамічних характеристик об’єктів.

Тема2. Теплотехнічні процеси та установки як об’єкти автоматизації.

Тема3. Типові технологічні процеси та апарати для теплової обробки м’ясних виробів.

 

Змістовий модуль 2. Технологічні процеси приготування молока.

Тема1. Основні технологічні процеси виробництва цільномолочних продуктів.

Тема2.  Процес пастеризації молока. Пастеризаційно-охолоджувальні установки.

Тема3.  Технологічні процеси приготування сирів.

 

Змістовий модуль 3.  Хлібопекарьске виробництво.

Тема1.  Загальна характеристика хлібопекарської промисловості в Україні. Основна та додаткова сировина, що використовується при виробництві хлібобулочних виробів.

Тема2.  Технологічна схема виробництва хліба. Основні етапи виробництва хліба.

Тема3.  Параметричні схеми основних етапів виробництва хліба.

Тема4.  Заміс та бродіння опари.

Тема5.  Заміс та бродіння тіста.

Тема6.  Тістооброблення та вистоювання тістових заготовок:

Тема7.  Випікання та зберігання хліба

Тема8.  Дефекти хліба, викликані порушенням рецептури та технологічного режиму та способи їх усунення.

 

Змістовий модуль 4. Пивоварне виробництво.

Тема1 Технологія виробництва пивоварного солоду

Тема2 Технологія виробництва пива

 

Змістовий модуль 5. Спиртове виробництво.

Тема1  Загальна технологія виробництва спирту.

Тема2  Виробництво бражки з крохмалевмісної речовини.

Тема3.  Теоретичні основи ректифікації.

Тема4. Брагоректифікаційні установки спиртових заводів.

 

Змістовий модуль 6. Цукрове виробництво.

Тема1  Загальна характеристика цукрової промисловості в Україні. Види сировини, напівфабрикатів та готової продукції, стислий огляд технологічної схеми цукрового заводу.

Тема2  Основне технологічне обладнання, принципова технологічна  схема відділення прийомки сировини. 

Тема3. Технологічна  схема відділення мийки.

Тема4. Принципові технологічні  схеми сокодобувного відділення (колонна та нахилена дифузійні установки).

Тема5. Принципова технологічна  схема відділення очистки дифузійного соку (дефекація, сатурація та фільтрація).

Тема6. Принципова технологічна  схема відділення випарювання дифузійного соку (типи багатокорпусних випарних установок).

Тема7 Принципові технологічні  схеми продуктового відділення (вакуум-аппарати, центрифуги, пакування і зберігання).

Тема8  Основні контури регулювання, контролю та управління на газовій печі.

 

 

3.      РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Базова

1.      Благовещенская М.М., Злобин Л.А. Информационные технологии систем управления технологическими процессами.-М.:Высшая школа, 2005.-768с.

  1. Курочкин А.А. Оборудование и автоматизация перерабатывающих производств. / А.а. Курочкин, Г.В.Шабурова, А.С.Гордеев, А.И.Завражнов. - М.:КолосС, 2007. - 591 с. 

Допоміжна

  1. Грек О.В., Поліщук Г.Є., Онопрійчук О.О. Технологія продуктів зі знежиреного молока, молочної сироватки і маслянки: Навч. посіб.-. К.: НУХТ, 2011. – 210 с.
  2. Скоротченко Т.А., Поліщук Г.Є., Грек О.В., Кочубей О.В. Технологія незбираномолочних продуктів. Навч. посіб..- Вінниця: Нова книга, 2005. -264 с.
  3. Маринченко В.О. Технологія спирту. / В.О.Маринченко, В.А.Домарецький, П.Л.Шиян, В.М.Швець, П.С.Циганков, І.Д.Жолнер. – Вінниця: "Поділля-2000", 2003. – 496 с.
  4. Яровенко В.Л. Технология спирта. /В.Л. Яровенко, В.А.Маринченко, В.А.Смирнов и др.; Под .ред. проф. В.Л. Яровенко, М. Колос, "Колос-Пресс", -  2002 – 464.с.

 

 

 

 

4.      ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

 

Формою підсумкового контролю успішності студентів з дисципліни «Об’єкти автоматизації в галузі» є диференційований залік.

 

 

 

 

5.      ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

Під час проведення :

      лекційних занять – усне експрес опитування;

      практичних занять – виконання письмових контрольних робіт;

      диференційованого заліку – письмові та (або) усні екзаменаційні завдання.

Comments