Основи автоматизації теплоенергетичних процесів та установок

  Навчальний посібник

 Левченко О. І., Сідлецький В. М.
Основи автоматизації теплоенергетичних процесів та установок

 Вид документа:  Навчальний посібник 
Рік видання:  2014  Місце видання:  К.  Видавництво:  НУХТ 
 Мова:  Українська  Обсяг:  227 с. 
УДК:  681.53:621.311.2(075.8)  ISBN:  978-966-612-153-3 
Придбати можна в НУХТ холі корпусу А.
Методичні вказівки до вивч. дисц., викон. розрахунково-графічної та контрол. робіт
Основи автоматизації теплоенергетичних процесів та установок [Текст] : Метод. вказівки до вивч. дисц., викон. розрахунково-графічної та контрол. робіт для студ. напряму 6.050601 "Теплоенергетика" ден. та заоч. форм навч. / О. І. Левченко. — Київ : НУХТ, 2010. — 22 с. — каф. Автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій.
Шифр: 621.3 Авторський знак: Л38 Форматний №: 7497
 

Лектор: Левченко Олександр ІвановичПрограма курса.

 1. Загальні відомості
Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи автоматизації теплоенергетичних процесів та установок» складена відповідно до варіативної частини освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.050601 «Теплоенергетика». Дисципліна  відноситься до циклу професійної і практичної підготовки.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні автоматичні системи управління теплоенергетичними процесами та установками.

Міждисциплінарні зв’язки: дана дисципліна спирається на знання, здобуті студентами при вивченні вищої математики, метрології, стандартизації, теплотехнічних вимірювань.  Подальше застосування одержаних знань та навичок необхідне для вивчення наступних спеціальних дисциплін: “Експлуатація та налагоджування теплоенергетичного обладнання”, “Системи виробництва та розподілу енергоресурсів”, а також може бути використане при виконанні дипломного проекту.

Мета дисципліни – засвоєння основ теорії автоматичного управління, а також схем регулювання основних теплотехнічних параметрів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати: загальні принципи побудови сучасних автоматичних систем керування; схеми захисту і блокування установок; методику виконання та читання схем автоматизації.
вміти: одержувати і аналізувати  характеристики автоматичних систем регулювання; обґрунтовано вибирати схеми автоматизації; виконувати креслення схем автоматизації.
мати навички: розробки схем автоматизації; практичної роботи з технічними засобами автоматизації.   

Роль у підготовці майбутніх фахівців.
Опанування дисципліни дозволить майбутнім фахівцям формулювати вимоги до автоматичних систем керування на базі сучасних технічних засобів; здійснювати оперативний контроль за роботою обладнання.

Вимоги до навчальної підготовки студентів. Для успішного опанування даної дисципліни студентам необхідно мати знання з вищої математики, електротехніки, а також із спеціальних дисциплін(термодинаміки, котельних установок, тощо...).

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 години / 4 кредитів ECTS.
 
2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1 Елементи теорії автоматичного керування теплоенергетичними процесами.
Тема 1. Загальні відомості про автоматичні системи керування.
Тема 2. Теплові об’єкти автоматичного регулювання та їх основні властивості.
Тема 3. Автоматичні регулятори та їх характеристики.
Тема 4. Виконавчі механізми та регулюючі органи.
Змістовий модуль 2 Автоматичне регулювання барабанних парових котлів.
Тема 5. Регулювання процесу згорання палива.
Тема 6. Регулювання живлення котла водою.
Тема 7. Регулювання температури перегріву пари.
Тема 8. Автоматичне регулювання прямоточних котлів.
Змістовий модуль 3 Автоматичне регулювання турбінних цехів ТЕС та допоміжного обладнання.
Тема 9. Автоматизація потужності турбін.
Тема 10. Автоматизація допоміжного обладнання ТЕС.
Змістовий модуль 4
Тема 11. Автоматизовані системи керування в теплоенергетиці.
Тема 12. Технологічний захист блокування та сигналізація.
Тема 13. Методика виконання схем автоматизації.

3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

1. Ладанюк А.П. Автоматизація технологічних процесів і виробництв харчової промисловості. [Текст]: Підручник / А.П. Ладанюк, В.Г. Трегуб, І.В. Ельперін, В.Д. Цюцюра. -К.: Аграрна освіта. 2001.-224с.
2. Овчаренко Н.І. Автоматика электрических станций и электроэнергетических систем [Текст]: Учебник для вузов / под. ред. А.Ф. Дькова, - М.: изд-во НЦ ЭАНС, 2000. – 504с.
3. Плетнев Г.П. Автоматизация технологических процессов и производств в теплоэнергетике  [Текст]: Учебник для вузов / Г.С. Плетнев. -4-е изд. стереотип. - М.: Издательский дом МЭИ, 2007. -351с.
4. Соснин О.М. Основы автоматизации технологических процессов и производств [Текст]: О.М. Соснин, -М.: Издательский «Академия», 2007, -240с.

Допоміжна
1. Селевенцов А.Л. Автоматизация технологических процессов [Текст]: Учебник /А.Л. Селевенцов,  Л.И. Селевенцов, - М.: Академия, 2011, -352 с.
2. Демченко В.А. Автоматизация и моделирование технологических процессов АЭС  и ТЭС  [Текст]: Учебное пособие / В.А. Демченко. – Одесса, «Атомпринт», 2001, -308с.   Comments