Проектування комп'ютерно-інтегрованих систем

 
 Курс лекцій

О.М. ПУПЕНА Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем. Конспект лекцій для студ. спец. 7.05020202, 8.05020202 "Комп’ютерноінтегровані технологічні процеси та виробництва" денної та заочної форм навчання. – К.: НУХТ, 2013. – 45 с.

Консультації з курсу 

на форумі АСУ в Україні

 Методичні вказівки до виконання курсового проекту

 Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем: Метод. вказівки до викон. курс. проекту для студ. спец. 7.05020202 «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва» ден. та заоч. форм навч./ Уклад.: О.М.Пупена К.: НУХТ, 2011. 45 с.

Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем: Метод. рекомендації до виконання розділу "Технічне завдання" в курсовому та дипломному проекті для студ. спец. 7.05020202 «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва» денної та заочної форм навчання./Уклад.: О.М.Пупена, І.В.Ельперін, М.В.Іващенко. – К.: НУХТ, 2012. – 30 с.

Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту (роботи) для студ. спец. 7.05020202 «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва» ден. та заоч. форм навч./ Уклад.: О.М.Пупена, І.В.Ельперін, В.М.Кушков, К.: НУХТ, 2012. 50 с.

 Посібник

 Пупена О.М., Ельперін І.В., Луцька Н.М., Ладанюк А.П. Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах: Навчальний посібник. – К.: Вид-во "Ліра-К", 2011. – 552 с.

 Методичні вказівки до вичення дисципліни

 О.М. ПУПЕНА, Н.М. ЛУЦЬКА. Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем: Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студ. спец. 7.092502 "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва" напряму

 Додаткові матеріали

 Книга А.Левенчука "Системноинженерное мышление"

Використання Modbus RTU/ASCII в ПЛК VIPA100/200/S7

Методичні рекомендації до використання САПР Eplan Electric P8 в навчальному процесі для студ. напряму 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання./Уклад.: Д.В.Мацебула, О.М.Пупена,. – К.: НУХТ, 2013. – 76 с.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ к использованию САПР Eplan Electric P8 в учебном процессе: рабочий черновик

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ к использованию САПР Eplan Electric P8 в учебном процессе (теоретическая часть): рабочий черновик

 Комплект матеріалу до дисципліни

 PKIS-export

 Інструкції до технічного та програмного забезпечення на сайтах виробників або на форумі АСУ в Україні  

 Питання на іспит

Питання на іспит 2017

 
Лектор:

 

1.     Опис навчальної дисципліни «Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем»

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

заочна скорочена форма навчання

Кількість кредитів – 10

0502 – «Автоматика  та управління»

 

Варіативна

Модулів – 2

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

8.05020202 – «Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва»

 

5-й

-

-

Індивідуальне завдання – курсовий проект

Семестр

Загальна кількість годин - 300

9-й, 10-й

-

-

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 7

самостійної роботи студента – 11,41

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

«магістр»

48 год.

-

-

Практичні, семінарські

32 год.

-

-

Лабораторні

32 год.

-

-

Самостійна робота

152 год.

-

-

ІЗ – курсовий проект

36 год.

-

-

ІЗ - контрольна робота

-

-

-

Вид контролю денної форми:

9 семестр – екзамен2.     Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни – підготовка студентів до самостійного розв’язання практичних і прикладних задач побудови комп’ютерно-інтегрованих систем управління з використанням промислових мереж та сучасних технологій інтеграції, виконання проектно-конструкторських робіт по виконанню таких систем.

Предметом дисципліни "Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем" є: стандарти та протоколи в області промислових мереж; технології інтеграції в комп’ютерно-інтегрованих системах та правила їх побудови; нормативні документи та правила виконання графічних, розрахункових та пояснювальних матеріалів, необхідних для організації та виконання процесів проектування, монтажу, впровадження та експлуатації комп’ютерно-інтегрованих систем управління технологічними комплексами харчової промисловості.

Завдання дисципліни. У результаті вивчення дисципліни «Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем» студент повинен одержати:

компетенції першого рівня (студент повинен знати): життєвий циклі інтегрованих автоматизованих систем управління; зміст та послідовність процедур побудови функціональних та структурних схем комп’ютерно-інтегрованих систем управління; зміст та послідовність процедур проектування принципових схем; зміст та послідовність процедур побудови інформаційних структур;

компетенції другого рівня (студент повинен уміти): правильно проектувати промислові мережі при наявності належної для них документації, зокрема для мереж Modbus, CANOpen, Profibus; забезпечувати необхідною конфігурацією та при необхідності програмами мікропроцесорні засоби - вузли мережі, зокрема ПЛК (TSX Premium, M340, VIPA S7, VIPA 300, VIPA 200) та SCADA (VijeoCitect, Zenon); забезпечувати інформаційним зв’язком SCADA-ПЛК, SCADA-SCADA, SCADA-БД, SCADA-Excel, Excel-БД, використовуючи стандартні технології DDE, ActiveX, OPC, OLE DB та ODBC; проектувати структурні, функціональні, принципові схеми та схеми підключення для комп’ютерно-інтегрованих систем управління; проектувати інформаційну структуру для комп’ютерно-інтегрованих систем управління;

компетенції третього рівня (студент повинен мати навички): вибору структури ІАСУ; вибору потрібних стандартів, протоколів та технологій інтеграції; рішення проблем комунікаційного зв’язку між вузлами та програмним забезпеченням.

Місце і роль дисципліни у навчальному процесі.

Курс "Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем управління" являється підсумковим для спеціальності 7.092502  «Комп’ютерно-інтегровані  технологічні процеси та виробництва» і вимагає знань та навичок по всім базовим дисциплінам по напрямку цієї спеціальності, зокрема:

-          теорія автоматичного керування (типові закони регулювання, дискретні системи управління, системи оптимального управління);

-          технічні засоби автоматизації (технічні засоби локальних систем та АСУТП);

-          метрологія, технологічні вимірювання та прилади (первинні перетворювачі та прилади);

-          проектування систем автоматизації (правила побудови та проектування систем автоматизації);

-          автоматизація технологічних процесів;

-          контролери та їх програмне забезпечення (апаратне забезпечення та основи програмування програмованих логічних контролерів);

-          автоматизований електропривод;

-          промислові мережі та інтеграційні технології.

 

3.     Програма навчальної дисципліни

 

Модуль1

Змістовий модуль 1. "Життєвий цикл інтегрованих автоматизованих систем".

Тема 1. Системний підхід. Поняття системи. Огляд стандарту ДСТУ ISO/IEC 15288:2005. Інтерфейси системи. Поняття зацікавленою особою (stakeholder), цільова система  (system-of-interest), системи в середовищі функціонування (system in operational environment), забезпечуючі системи (еnabling system).

Тема 2. Автоматизовані системи. Поняття автоматизованої системи, системи автоматизованого керування, АСУ ТП, системи автоматизованого керування підприємством (АСКП, АСУП), інтегрованої автоматизованої системи. Життєвий цикл інтегрованої автоматизованої системи.

Тема 3. Життєвий цикл систем згідно ISO/IEC 15288:2005. Поняття життєвого циклу згідно ISO/IEC 15288:2005. Стадія життєвого циклу. Приклади моделей життєвого циклу. Поняття процесу життєвого циклу. Процеси життєвого циклу системи. Процеси угоди. Процеси підприємства. Проектні процеси. Технічні процеси.

Тема 4. Життєвий цикл автоматизованих систем згідно ГОСТ 34.601-90. Огляд стандарту ГОСТ 34.601-90. Стадії та етапи робіт. Опис стадій: Формування вимог до АС; Розробка концепції АС; Технічне завдання;       Ескізний проект; Технічний проект; Робоча документація; Введення в дію; Супроводження. Розробка документації на стадіях створення автоматизованих систем.

Тема 5.  Розробка документації на стадіях створення автоматизованих систем. Стандарт на види, тип та комплектність документів на АС. Документи на види забезпечення. Комплектність та види документів по стадіям створення АС.

Змістовий модуль 2. "Роботи по загальносистемним рішенням ІАСУ"

Тема 6. Функціональна інтеграція. Поняття функції та задачі. Підходи до функціональної інтеграції. Ієрархічна модель функцій. Рівень управління підприємством (ЕRP). Рівень управління виробництвом (MES) Рівень управління процесом (рівень SCADA) Рівень локального управління.

Тема 7. Розробка функціональної структури. Призначення функціональної структури. Функціональна структура згідно ГОСТ 24.210-82 та РД 50-34.698.90. Приклади функціональної структури інтегрованої автоматизованої системи. Приклади функціональної схеми.    

Тема 8. Опис функцій, що автоматизуються. Перелік функцій та задач управління. Змінні процесу. Перелік змінних системи.

Тема 9. Система ідентифікації. Необхідність визначення системи ідентифікації. Наскрізна система ідентифікації. Огляд систем ідентифікації: KKS (Kraftwerk Kennzeichen System), RDS/PP, IEC 81346, ГОСТ 2.710 (IEC 61346), ANSI/ISA-5.1-2009, ISO 3511, ГОСТ 21.408.93, ГОСТ 21.404-85.

Змістовий модуль 3. «Розробка інформаційного забезпечення»

Тема 10.Розробка та опис інформаційного забезпечення. Опис інформаційного забезпечення системи. Опис організації інформаційної бази. Опис масиву інформації.

Тема 11. Задачі і елементи схеми інформаційної структури. Завдання та основні елементи схеми інформаційної структури: масиви даних процесу, інформаційні потоки, мережні сервіси/протоколи, комунікаційні логічні канали пристроїв та програмного забезпечення, уточнюючі характеристики інформаційних потоків.

Тема 12. Масиви даних. Визначення масивів даних в межах пристроїв. Зображення масивів даних у різних випадках. Приклади масивів даних.

Тема 13. Інформаційні потоки. Поняття інформаційного потоку. Інтерфейси, сервіси, протоколи, логічні канали, адреси, інформаційні шини. Приклади зображень.

Тема 14. Побудова схеми інформаційної структури для мереж Modbus Serial. Зображення даних згідно Modbus. Комунікаційні сервіси. Приклади.

Тема 15. Побудова схеми інформаційної структури для мереж Ethernet. Зображення даних згідно Ethernet. Комунікаційні сервіси. Приклади.

Тема 16. Побудова схеми інформаційної структури для CANOpen. Зображення даних згідно CANOpen. Комунікаційні сервіси. Приклади.

Тема 17. Побудова схеми інформаційної структури для Profibus. Зображення даних згідно Profibus. Комунікаційні сервіси. Приклади.

 

 

Модуль 2.

Змістовий модуль 4. Курсовий проект.

Розділ 1.  Загальносистемні рішення по КІСУ. Загальний опис системи. Схема функціональної структури (С2). Опис функцій, що автоматизуються (П3).

Розділ 2. Технічне забезпечення КІСУ. Структурна схема комплексу технічних засобів (С1).  Перелік технічних засобів автоматизації КІСУ. Схеми з’єднань(С4) та підключень(С5) проводок промислових мереж.

Розділ 3. Інформаційне забезпечення КІСУ. Схеми мережних інформаційних потоків (СІП).

Розділ 4. Технічне забезпечення АСУТП основного відділення. Схема автоматизації (С3). Специфікація польових засобів (В4.1). Схема компонування ПЛК та засобів RIO. Специфікація модулів ПЛК, засобів RIO та PDS (В4.2). Схеми електричні принципові контурів вимірювання, управління та сигналізації (СБ).

Розділ 5. Інформаційне забезпечення АСУТП основного відділення. Перелік вхідних сигналів та даних (В1), перелік вихідних сигналів та даних/документів(В2). Масиви вхідних даних (В6), масиви вихідних даних (В8).

  
                                    4. Структура навчальної дисципліни

 

Денна форма

усьо-го

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

Тема 1. Системний підхід.

11

1

 

 

 

10

Тема 2. Автоматизовані системи.

11

2

2

 

 

7

Тема 3. Життєвий цикл систем згідно ISO/IEC 15288:2005

16

3

2

4

 

7

Тема 4. Життєвий цикл згідно ГОСТ 34.601-90.

12

3

2

 

 

7

Тема 5.  Розробка документації.

16

3

2

4

 

7

Разом за змістовим модулем 1

66

12

8

8

-

38

Тема 6. Функціональна інтеграція.

17

3

2

2

 

10

Тема 7. Розробка функціональної структури.

17

3

2

2

 

10

Тема 8. Опис функцій, що автоматизуються.

16

3

2

2

 

9

Тема 9. Система ідентифікації.

16

3

2

2

 

9

Разом за змістовим модулем 2

66

12

8

8

-

38

Тема 10.Розробка та опис інформаційного забезпечення.

16

3

2

2

 

9

Тема 11. Задачі і елементи схеми інформаційної структури.

16

3

2

2

 

9

Тема 12. Масиви даних.

16

3

2

2

 

9

Тема 13. Інформаційні потоки.

16

3

2

2

 

9

Тема 14. Побудова схеми інформаційної структури для мереж Modbus Serial.

17

3

2

2

 

10

Тема 15. Побудова схеми інформаційної структури для мереж Ethernet.

17

3

2

2

 

10

Тема 16. Побудова схеми інформаційної структури для CANOpen

17

3

2

2

 

10

Тема 17. Побудова схеми інформаційної структури для Profibus.

17

3

2

2

 

10

Разом за змістовим модулем 3

132

24

16

16

-

76

Всього за модулем 2

264

48

32

32

-

152

Розділ 1. 

6

 

 

 

6

 

Розділ 2. 

6

 

 

 

6

 

Розділ 3. 

8

 

 

 

8

 

Розділ 4. 

8

 

 

 

8

 

Розділ 5. 

8

 

 

 

8

 

Всього за модулем 3

36

-

-

-

36

-

ВСЬОГО ГОДИН

300

48

32

32

36

152

Примітка: л – лекції, п – практичні (семінарські) заняття; лаб – лабораторні заняття; інд – індивідуальна робота (кількість завдань і загальна кількість годин); с.р. – самостійна робота.

 

5.     Теми лабораторних занять

№ з/п

Назва теми

Час, відведений на опрацювання теми, год.

Денна форма

Заочна форма

Заочна скороч

1

2

3

4

5

1

Лабораторне заняття 1. Формування інформаційної структури, визначення переліку функцій та задач.

4

 

 

2

Лабораторне заняття 2. Побудова наскрізної таблиці змінних процесу. 

4

 

 

3

Лабораторне заняття 3. Інтеграція змінних процесу з UNITY PRO.

4

 

 

4

Лабораторне заняття 4. Інтеграція змінних процесу з Vijeo Citect.

4

 

 

5

Лабораторне заняття 5. Інтеграція трендових та алармових змінних  з Vijeo Citect.

4

 

 

6

Лабораторне заняття 6. Інтеграція змінних процесу з Step7.

4

 

 

7

Лабораторне заняття 7. Інтеграція змінних процесу зі SCADA Zenon.

4

 

 

8

Лабораторне заняття 8. Інтеграція трендових та алармових змінних  зі SCADA Zenon.

4

 

 

 

ВСЬОГО ГОДИН

32

-

-

 

6.     Теми практичних занять

з/п

Назва теми

Час, відведений на опрацювання теми, год.

Денна форма

Заочна форма

Заочна скороч

1

Практичне заняття 1. Розробка технічного завдання.Ч1.

2

 

 

2

Практичне заняття 2. Розробка технічного завдання.Ч2.

2

 

 

3

Практичне заняття 3. Технічний проект.

2

 

 

4

Практичне заняття 4. Робоча документація.

2

 

 

5

Практичне заняття 5. Розробка структури КТС для систем з Modbus для Modicon.  

2

 

 

6

Практичне заняття 6.  Розробка схем з'єднань проводок мереж для систем з Modbus для Modicon.  .  

2

 

 

7

Практичне заняття 7. Розробка інформаційної структури для систем з Modbus для Modicon.  .  

2

 

 

8

Практичне заняття 8. Розробка структури КТС для систем з Modbus для VIPA.  

2

 

 

9

Практичне заняття 9. Розробка схем з'єднань проводок мереж для систем з Modbus для VIPA .  

2

 

 

10

Практичне заняття 10. Розробка інформаційної структури для систем з Modbus для VIPA.   

2

 

 

11

Практичне заняття 11. Розробка КТС та інформаційної структури для систем на базі Ethernet: Modbus/TCP та OPC.  

2

 

 

12

Практичне заняття 12. Розробка структури КТС та схем з'єднань проводок мереж для систем з CANopen.  

2

 

 

13

Практичне заняття 13.  Розробка інформаційної структури для систем з CANopen.

2

 

 

14

Практичне заняття 14. Розробка структури КТС та схем з'єднань проводок мереж для систем з Profibus.  

2

 

 

15

Практичне заняття 15. Розробка інформаційної структури для систем з Profibus.

2

 

 

16

Практичне заняття 16. Розробка КТС та інформаційної структури для систем на базі Ethernet: S7 TCP/IP та OPC.  

2

 

 

 

Всього

32

-

-

 

 

7.     Самостійна робота

№ з/п

Види самостійної роботи

 

Час, відведений на опрацювання теми, год.

Денна форма

Заочна форма

Заочна скорочена форма

1

2

3

4

5

1

Тема 1. Системний підхід

1.1

Підготовка до лекційних занять

10

 

 

2

Тема 2. Автоматизовані системи

2.1

Підготовка до лекційних занять

3

 

 

2.3

Підготовка до практичних занять

4

 

 

3

Тема 3. Життєвий цикл систем згідно ISO/IEC 15288:2005

3.1

Підготовка до лекційних занять

1

 

 

3.2

Підготовка до лабораторних занять

3

 

 

3.3

Підготовка до практичних занять

3

 

 

4

Тема 4. Життєвий цикл згідно ГОСТ 34.601-90.

4.1

Підготовка до лекційних занять

3

 

 

4.3

Підготовка до практичних занять

4

 

 

5

Тема 5. Розробка документації.

5.1

Підготовка до лекційних занять

1

 

 

5.2

Підготовка до лабораторних занять

3

 

 

5.3

Підготовка до практичних занять

3

 

 

6

Тема 6. Функціональна інтеграція.

6.1

Підготовка до лекційних занять

2

 

 

6.2

Підготовка до лабораторних занять

4

 

 

6.4

Підготовка до практичних занять

4

 

 

7

Тема 7. Розробка функціональної структури.

7.1

Підготовка до лекційних занять

2

 

 

7.2

Підготовка до лабораторних занять

4

 

 

7.3

Підготовка до практичних занять

4

 

 

8

Тема 8. Опис функцій, що автоматизуються.

8.1

Підготовка до лекційних занять

3

 

 

8.2

Підготовка до лабораторних занять

3

 

 

8.3

Підготовка до практичних занять

3

 

 

9

Тема 9.   Система ідентифікації.

9.1

Підготовка до лекційних занять

3

 

 

9.2

Підготовка до лабораторних занять

3

 

 

9.3

Підготовка до практичних занять

3

 

 

10

Тема 10. Розробка та опис інформаційного забезпечення.

10.1

Підготовка до лекційних занять

3

 

 

10.2

Підготовка до лабораторних занять

3

 

 

10.3

Підготовка до практичних занять

3

 

 

11

Тема 11. Задачі і елементи схеми інформаційної структури.

11.1

Підготовка до лекційних занять

3

 

 

11.2

Підготовка до лабораторних занять

3

 

 

11.3

Підготовка до практичних занять

3

 

 

12

Тема 12. Масиви даних.

12.1

Підготовка до лекційних занять

3

 

 

12.2

Підготовка до лабораторних занять

3

 

 

12.3

Підготовка до практичних занять

3

 

 

13

Тема 13. Інформаційні потоки.

13.1

Підготовка до лекційних занять

3

 

 

1

2

3

4

5

13.2

Підготовка до лабораторних занять

3

 

 

13.3

Підготовка до практичних занять

3

 

 

14

Тема 14. Побудова схеми інформаційної структури для мереж Modbus Serial.

14.1

Підготовка до лекційних занять

4

 

 

14.2

Підготовка до лабораторних занять

3

 

 

14.3

Підготовка до практичних занять

3

 

 

15

Тема 15. Побудова схеми інформаційної структури для мереж Ethernet.

15.1

Підготовка до лекційних занять

4

 

 

15.2

Підготовка до лабораторних занять

3

 

 

15.3

Підготовка до практичних занять

3

 

 

16

Тема 16. Побудова схеми інформаційної структури для CANOpen

16.1

Підготовка до лекційних занять

4

 

 

16.2

Підготовка до лабораторних занять

3

 

 

16.3

Підготовка до практичних занять

3

 

 

17

Тема 17. Побудова схеми інформаційної структури для Profibus.

17.1

Підготовка до лекційних занять

4

 

 

17.2

Підготовка до лабораторних занять

3

 

 

17.3

Підготовка до практичних занять

3

 

 

 

Всього

152

-

-

 

8.     Індивідуальні завдання

Вид, тематика індивідуальних завдань з дисципліни та час на їх виконання

Вид індивідуальних завдань

Тематика індивідуальних завдань (приклади)

Всього годинКурсовий проект

Розробка проекту комп’ютерно-інтегрованої системи управління технологічним комплексом цукрового заводу з підсистемою управління трактом подачі та мийки

36

 

 

9.     Методи навчання

Під час вивчення дисципліни «Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем управління» використовуються такі методи навчання:

·           словесні (лекції, пояснення, бесіди тощо), за яких викладач пояснює навчальний матеріал, а студенти запам’ятовують, осмислюють та активно сприймають і засвоюють його;

·           наочні (презентації PowerPoint, демонстрація навчальних відеофільмів), які використовуються для візуального сприйняття студентами навчального матеріалу;

·           практичні (лабораторні заняття), які служать для закріплення отриманих знань та формування практичних умінь при їх застосуванні;

·           творчі або проблемно-пошукові методи (розв’язування проблемних ситуацій, колективне обговорення можливих підходів до вирішення проблемної ситуації, стимулювання висування гіпотез, тощо);

·           методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності (навчальні дискусії, перегляд навчальних кінофільмів).

 

10.                       Методи контролю

Поточний контроль

Оперативний поточний контроль: перевірка підготовленості студентів до проведення практичних занять і виконання лабораторних занять, ходу виконання окремих розділів курсової роботи.

Рубіжний (модульний) поточний контроль: письмові контрольні роботи за темами лекційного курсу, тестування знань студентів з певного розділу (теми) або з певних окремих питань дисципліни; усне опитування; виконання і захист лабораторної роботи; виконання певного розділу курсової роботи.

Підсумковий контроль: здійснюється у формі екзамену.


10.1 Розподіл балів за окремими елементами змістових модулів та методи поточного контролю успішності навчальної роботи студентів з дисципліни «Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем управління»

 Модуль 1. 9 семестр (форма підсумкового контролю – екзамен)

№ зміс-товного модуля

Елементи змістового модуля

Кількість балів

Поточний контроль навчальної роботи студентів

міні-мальна

макси-мальна

методи контролю

тиж-день се-местру

1.

Лекційний курс (5 тем лекцій).

 

 

 

 

 

 

2

 

4

Практичні заняття:

№1. Розробка технічного завдання.Ч1.

№2. Розробка технічного завдання.Ч2.

№3. Технічний проект.

№4. Робоча документація

 

 

2

 

2

 

 

3

 

3

 

 

Письмова контрольна робота

Лабораторна робота № 1.

Лабораторна робота № 2.

3

3

5

5

Виконання і захист

2

4

                   Всього за змістовим модулем 1

10

16

 

 

2.

Лекційний курс (4 тем лекцій).

 

 

 

 

 

 

 

5

 

7

Практичні заняття:

№5. Розробка структури КТС для систем з Modbus для Modicon. 

№6. Розробка схем з'єднань проводок мереж для систем з Modbus для Modicon. 

№7. Розробка інформаційної структури для систем з Modbus для Modicon. 

№8. Розробка структури КТС для систем з Modbus для VIPA. 

 

 

 

2

 

2

 

 

 

3

 

3

 

 

Письмова контрольна робота

Лабораторна робота № 3.

Лабораторна робота № 4.

3

3

5

5

Виконання і захист

5

7

                   Всього за змістовим модулем 2

10

16

 

 

3

Лекційний курс (8 тем лекцій).

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

11

 

 

 

 

 

13

 

 

 

15

 

16

Практичні заняття:

№9. Розробка схем з'єднань проводок мереж для систем з Modbus для VIPA .  . 

№10. Розробка інформаційної структури для систем з Modbus для VIPA. 

№11. Розробка КТС та інформаційної структури для систем на базі Ethernet: Modbus/TCP та OPC. 

№12. Розробка структури КТС та схем з'єднань проводок мереж для систем з CANopen.

№13. Розробка інформаційної структури для систем з CANopen.

№14. Розробка структури КТС та схем з'єднань проводок мереж для систем з Profibus.  

№15. Розробка інформаційної структури для систем з Profibus.

№16. Розробка КТС та інформаційної структури для систем на базі Ethernet: S7 TCP/IP та OPC.  

 

 

 

 

2

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

 

2

 

 

 

 

 

3

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

4

 

4

 

Письмова контрольна робота

Лабораторна робота № 5.

Лабораторна робота № 6.

Лабораторна робота № 7.

Лабораторна робота № 8.

3

3

3

3

5

5

5

5

Виконання і захист

10

12

14

16

 

Всього за змістовим модулем 3

22

38

 

 

 

Всього за модулем

42

70

 

 

 

Підсумковий екзамен

18

30

 

 

 

ВСЬОГО

60

100

 

 

 

10.2. Розподіл балів за окремими елементами змістових модулів та методи поточного контролю успішності навчальної роботи студентів (за виконання курсового проекту) з дисципліни «Контролери та їх програмне забезпечення»

Модуль 2. 10 семестр

№ зміс-товно-го моду-ля

Елементи змістового модуля

Кількість балів

Поточний контроль

навчальної роботи студентів

міні-мальна

макси-мальна

методи контролю

тиждень семестру

Модуль 2

 

 

 

 

1.

Розділ 1. Загальносистемні рішення по КІСУ.

6,0

10,0

Перевірка розділу

6

Розділ 2. Технічне забезпечення КІСУ

6,0

10,0

Перевірка розділу

8

Розділ 3.  Інформаційне забезпечення КІСУ.

6,0

10,0

Перевірка розділу

10

Розділ 4. Технічне забезпечення АСУТП основного відділення.

6,0

10,0

Перевірка розділу

11

Розділ 5. Інформаційне забезпечення АСУТП основного відділення.

12,0

20,0

Перевірка розділу

15

Всього

36,0

60,0

 

 

 

Захист курсової роботи

24,0

40,0

Захист роботи у комісії

17

Сума

60,0

100,0

 

 

 

10.3. Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики, диференційованого заліку

90 – 100

А

відмінно

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Методичне забезпечення

           

1. О.М. ПУПЕНА Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем. Конспект лекцій для студ. спец. 7.05020202, 8.05020202 "Комп’ютерноінтегровані технологічні процеси та виробництва" денної та заочної форм навчання. – К.: НУХТ, 2013. – 45 с.

2. Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем: Метод. вказівки до викон. курс. проекту для студ. спец. 7.05020202 «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва» ден. та заоч. форм навч./ Уклад.: О.М.Пупена К.: НУХТ, 2011. 45 с.

3. Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем: Метод. рекомендації до виконання розділу "Технічне завдання" в курсовому та дипломному проекті для студ. спец. 7.05020202 «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва» денної та заочної форм навчання./Уклад.: О.М.Пупена, І.В.Ельперін, М.В.Іващенко. – К.: НУХТ, 2012. – 30 с.

4. Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту (роботи) для студ. спец. 7.05020202 «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва» ден. та заоч. форм навч./ Уклад.: О.М.Пупена, І.В.Ельперін, В.М.Кушков, К.: НУХТ, 2012. 50 с.

 

11.                       Рекомендована література

Базова

1.      Пупена, О.М. Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах : навч. посіб./ О.М. Пупена, І.В.Ельперін, Н.М.Луцька, А.П.Ладанюк. – К. : Вид-во "Ліра-К", 2011. – 552 с.

2.      Промислові мережі та інтеграційні технології [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів напряму 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання / уклад. О.М.Пупена. – К. : НУХТ, 2011. – 67 с. http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/100.02.pdf.

3.      Промислові мережі та інтеграційні технології [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання /  уклад. О.М.Пупена. – К. : НУХТ, 2011. – 76 с. Режим доступу http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/100.03.pdf.

Допоміжна

1.    Денисенко, В.В. Компьютерное управление технологическим процессом, экспериментом, оборудованием / В.В. Денисенко. –  М. : Горячая линия - Телеком, 2008. 608 с.

2.    Zurawski, Richard. The industrial communication technology handbook / Richard Zurawski, editor. p. cm. — (The industrial information technology series): CRC Press, Taylor & Francis Group. 2005. – 879 p. [ISBN 0-8493-3077-7.]

3.    Джонсон, Говард В. Конструирование высокоскоростных цифровых устройств : начальный курс черной магии  / Джонсон, Говард В., Грэхем, Мартин.: пер. с англ. Парал. Тит. – М. : Издательский дом "Вильямс", 2006. – 624 с.: ил. [ISBN 5-8459-0807-8 (рус.)]

4.    Ельперін,  І.В. Промислові контролери : навч. посіб. / І.В. Ельперін. – К. : НУХТ, 2003. – 320 с.

5.    Полевая шина FOUNDATION Fieldbus, Технический обзор FD-043, версия 3.0 [Електроний ресурс, режим доступу http://www.fieldbus.org]

6.    Таненбаум , Эндрю. Компьютерные сети. 3-е изд / Таненбаум Эндрю. - СПб; Питер, 2002. – 848 стр. [ISBN 5-318-00300-1]

7.    Таненбаум, Эндрю. Распределенные системы. Принципы и парадигмы / Эндрю Таненбаум, Маартен ван Стеен. – СПб; Питер, 2003. – 880 стр. [ISBN 5-272-00053-6]

8.    Hugh Jack. Automating Manufacturing Systems with PLCs Version 5.0 [Електроний ресурс] / Hugh Jack, 2007, - 839 p. – Режим доступу: jackh@gvsu.edu.

9.    Hugh Jack. Integration and Automation of Manufacturing Systems [Електроний ресурс] / Hugh Jack. 2007, - 593 p. – Режим доступу: jackh@gvsu.edu.

 

 

12.                       Інформаційні ресурси

Потрібну інформацію у мережі можна знайти на наступних сайтах, вводячи ключове слово: http://meta-ukraine.com/ua, http://www.ukr.net, http://www.google.ru, http://www.yandex.ru, http://www.rambler.ru, http://www.yahoo.com

На сайтах:

  1. www.bookasutp.ru
  2. www.schneider-electric.ru
  3. www.asutpforum.ru
  4. www.plcforum.uz.ua
  5. www.iprog.pp.ru
  6. www.iadt.siemens.ru

 


Додаток 1

Критерії оцінювання успішності навчальної роботи студентів за окремими елементами змістових модулів

Елемент модуля та критерії його оцінювання

Кількість балів

Письмова контрольна робота (практичні заняття №1-11)

 

повна відповідь

3

неповна відповідь, допущені окремі помилки

2

неповна відповідь, допущені суттєві помилки

1

незадовільна відповідь

0

Письмова контрольна робота (практичні заняття №12-16)

 

повна відповідь

4

неповна відповідь, допущені окремі помилки

3

неповна відповідь, допущені суттєві помилки

2

незадовільна відповідь

0

Лабораторна робота

 

Лабораторна відпрацьована та вчасно захищена, надані повні обґрунтовані відповіді

5

Лабораторна відпрацьована та захищена, при відповіді допущені неточності

4

Лабораторна відпрацьована, відповіді незадовільні, допущені грубі помилки

3

 

 

Курсовий проект

 

1.Виконання розділів 1-4

 

   Розділ виконаний своєчасно у повному обсязі без помилок

10

   Розділ виконаний у повному обсязі, допущені неточності

8

   Розділ виконаний, допущені помилки

6

2. Виконання розділу 5

 

   Розділ виконаний своєчасно у повному обсязі без помилок

20

   Розділ виконаний у повному обсязі, допущені неточності

16

   Розділ виконаний, допущені помилки

12

3. Захист курсового проекту

 

    На захисті студент демонструє повні і глибокі знання навчального матеріалу та практичні навички і вміння працювати з відповідним програмним забезпеченням

35-40

   На захисті студент демонструє знання навчального матеріалу та практичні навички і вміння працювати з відповідним програмним забезпеченням, допускає окремі несуттєві помилки та неточності

25-30

На захисті студент демонструє знання навчального матеріалу та практичні навички і вміння працювати з відповідним програмним забезпеченням, при цьому допускає неточності, не виявляє самостійності суджень

15-20

На захисті студент демонструє, що він не володіє необхідними знаннями, уміннями, навичками, науковими термінами, демонструє низький рівень комунікативної культури.

0-10
 

 

Лектор                                                            О.М.Пупена

Зав.кафедри                                                   І.В.Ельперін


Додаток 2

Критерії оцінювання успішності студентів

(форма підсумкового контролю – екзамен)

27…30 балів ставиться студенту, який демонструє повні і глибокі знання навчального матеріалу, достовірний рівень розвитку умінь і навичок, правильне й обґрунтоване формулювання практичних висновків, уміння приймати необхідні рішення в нестандартних ситуаціях, вільне володіння науковими термінами, високу комунікативну культуру;

23…26 балів ставиться студенту, який виявляє дещо обмежені знання навчального матеріалу, допускає окремі несуттєві помилки та неточності;

18…22 бали ставиться студенту, який засвоїв основний навчальний матеріал, володіє необхідними уміннями та навичками для вирішення стандартних завдань, проте, при цьому допускає неточності, не виявляє самостійності суджень, демонструє недоліки комунікативної культури;

0…17 балів ставиться студенту, який не володіє необхідними знаннями, уміннями, навичками, науковими термінами, демонструє низький рівень комунікативної культури.

 

Лектор                                                            О.М.Пупена

 

Зав.кафедри                                                   І.В.Ельперін

 

 

 

Comments