Теплотехнічні вимірювання та прилади

Курс лекцій Левченко, О. І.
Технологічні вимірювання та прилади у харчовій промисловості [Текст] : тексти лекцій для студентів усіх спец. денної та заочної форм навчання / О. І. Левченко, В. Д. Цюцюра ; М-во освіти України, УДУХТ. — К. : УДУХТ, 1998. — 148 с. Шифр: 664 Авторський знак: Л38
 Методичні вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи Левченко, О. І.
Теплотехнічні вимірювання та прилади [Текст] : метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. напрямів 6.050601 "Теплоенергетика" та 6.050604 "Енергомашинобудування" заоч. форми навч. / О. І. Левченко. — К. : НУХТ, 2011. — 7 с. — каф. Автоматизації та комп'ютерно - інтегрованих технологій.
Шифр: 621.1 Авторський знак: Л38 Форматний №: 7796
 

Лектор: Левченко Олександр Іванович1. Загальні відомості


Програма вивчення навчальної дисципліни «Теплотехнічні вимірювання та прилади»  складена відповідно до варіативної частини освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.050601 «Теплоенергетика», 6.050604 «Енергомашинобудування». Дисципліна  відноситься до циклу професійної і практичної підготовки.


Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні автоматизовані системи управління технологічними процесами і їх технічне та програмне забезпечення.

 Міждисциплінарні зв’язки: дана дисципліна спирається на знання, здобуті студентами при вивченні вищої математики, фізики, електроніки, теплотехніки.  Подальше застосування одержаних знань та навичок необхідне для вивчення наступних спеціальних дисциплін: “Основи автоматизації теплоенергетичних процесів та установок”, “Автоматизація холодильних установок ”, а також може бути використане при виконанні дипломного проекту.


Мета дисципліни – засвоєння знань про принципи побудови сучасних вимірювальних систем управління, метрологічне забезпечення, методи та прилади вимірювання.

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:


знати: загальні принципи побудови сучасних вимірювальних систем; принципи роботи датчиків  і приладів для вимірювання технологічних параметрів; технічні характеристики і сфери застосування приладів різних типів.  


вміти: вибирати методи та способи одержання вимірювальної інформації; визначати степінь достовірності інформації.


мати навички: обґрунтованого визначення технічних засобів вимірювального контуру в залежності від конкретних умов експлуатації.   


Роль у підготовці майбутніх фахівців.


Опанування дисципліни дозволить майбутнім фахівцям формулювати та витримувати вимоги до комплексу технічних засобів автоматизації та управління; здійснювати проектування розробку та експлуатацію вимірювальної техніки; визначати показники якості вимірювання.


 Вимоги до навчальної підготовки студентів. Для успішного опанування даної дисципліни студентам необхідно мати досвід роботи з вимірювальною технікою, знати принципи роботи приладів і область їх застосування.


 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 години / 3 кредитів ECTS.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 1.  

  Змістовий модуль 1

  Тема 1. Методи та прилади вимірювання температури.

  Тема 2. Методи та прилади вимірювання тиску.

  Тема 3. Методи та прилади вимірювання рівня рідин та сипких матеріалів.

  Тема 4. Методи та прилади вимірювання витрати.

  Змістовий модуль 2

  Тема 5. Визначення складу та якості рідин.

  Тема 6. Визначення складу та якості газів.

  Тема 7. Застосування та склад інформаційно-вимірювальних систем.

   

 2. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

  Базова

 1. Левченко О.І. Технологічні вимірювання та прилади у харчовій промисловості: Тексти лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання. Електронний матеріал. К.:НУХТ, 2006.
 2. 6213 Марченко В.Т., Левченко О.І. Прилади контролю параметрів якості продукції харчових виробництв. Тексти лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання. К.:НУХТ, 2003,-33с.
 3. Головко Д.Б. та інші. Основи метрології та вимірювань. –К.:Либідь, 2001,-408с.
 4. Метрологія, технологічні вимірювання та прилади. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напрямку 6.050202 «Автоматизація  та комп’ютерно-інтегровані технології всіх форм навчання. Уклад О.Й. Рішан, А.П. Ладанюк, І.В. Ельперін. К.:НУХТ, 2011,-206с.

Допоміжна


 1. Кіптела Л.В. Автоматизація виробничих процесів. Навчальний посібник. –Харків, 2002, -544с.
 2. Поліщук Є.С. та інші. Метрологія та вимірювальна техніка. –Підручник. –Львів, 2003, -544с.


 Comments