Напрям та спеціальності

 Підготовка фахівців в галузі автоматизації
 
За напрямом підготовки

151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

   Сьогодні важко уявити сучасне виробництво без широкого впровадження систем автоматизації. Згадайте про що говорять і показують  по телебаченню, коли розповідають про успішні виробництва – про рівень його автоматизації, який є запорукою отримання високоякісної продукції. Тому незважаючи на складну економічну ситуацію на всіх підприємствах у всіх галузях промисловості продовжуються роботи з автоматизації всіх ланок виробництва.

    Підготовка фахівців з автоматизації виробничих процесів проводиться в університеті з 1959 р. Вимоги до рівня автоматизації систем управління і відповідно до рівня підготовки фахівців в цій галузі знань  постійно підвищуються. Це пов’язане з тим, що динамічно розвивається теорія автоматичного управління і технічні засоби автоматизації, що вимагає відкриття нових спеціальностей і спеціалізацій, а також постійного оновлення навчальних програм і матеріально-технічного забезпечення навчального процесу.

    Підготовка фахівців в галузі автоматизації в університеті проводиться за освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодшого спеціаліста (у технікумах і коледжах університету), бакалавра, спеціаліста і магістра. Випускники технікумів і коледжів, які навчалися за спорідненими спеціальностями, можуть продовжити навчання в університеті за скороченим терміном навчання.

         Після завершеннянавчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за напрямом підготовки 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” випускники отримують необхідні знання і вміння для розробки, проектування, впровадження та експлуатації сучасних систем автоматизації. Родзинкою підготовки фахівців в галузі автоматизації саме в нашому університеті є наявність однієї з найкращих в Україні лабораторної бази випускових кафедр. До 2011 р. підготовку фахівців з напряму 6.050202 забезпечувала випускова кафедра «Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій», яка з 01.07.2011 поділена на дві випускові кафедри: «Автоматизації процесів управління» та «Інтегрованих автоматизованих систем управління ».

    Маючи більш ніж 50-річний досвід підготовки фахівців з автоматизації, кафедри особливу увагу приділяляють розвитку матеріально-технічної бази, розуміючи, що підготовка високоякісних фахівців неможлива без надання практичної підготовки до самостійної роботи з сучасними технічними і програмними засобами автоматизації. Кафедра однією з перших на Україні почала широко вивчати і впроваджувати у навчальний процес і виробництво сучасні мікропроцесорні засоби автоматизації, у тому числі промислові контролери. Навчальні лабораторії випускових кафедр обладнані технічними засобами провідних фірм світу: SchneiderElectric, Vipa, Mitsubishi, Hitachi, Honeywell, Siemens, Danfos, OpenSystem, FESTO, Овен, Мікрол, Тера та іншими, що створює можливість майбутніх фахівців не тільки теоретично вивчати сучасні технічні засоби, а і набувати необхідних практичних навичок, що дуже цінується майбутніми роботодавцями.
 
Навчальним планом підготовки бакалаврів з напряму “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” передбаченаґрунтовна фундаментальна і загально-інженерна підготовка. Нижче наведені дисципліни цього циклу підготовки і обсяги їх вивчення.

 

Дисципліна

Години

Дисципліна

Години

Вища математика

756

Електротехніка та електромеханіка

180

Фізика

360

Типові процеси та апарати

270

Хімія

108

Теплотехніка та термодинаміка

180

Інженерна графіка

108

Електроніка і мікропроцесорна техніка

378

Числові методи

180

Комп’ютерні технологіїта програмування

378

Прикладна механіка та основи конструювання

144

 

    Велика увага випускових кафедр приділена формуванню циклу дисциплін професійно-практичної підготовки, які формують знання і вміння необхідні випускникам для успішної роботи в інженерингових фірмах з розробки і впровадження сучасних систем автоматизації, а також на виробництві при обслуговуванні таких систем. Особливістю підготовки фахівців в галузі автоматизації за вказаним напрямом є те, що отримані знання і вміння можуть бути використані практично у всіх галузях промисловості. В таблиці наведені основні дисципліни професійно-практичної підготовки.

 

Дисципліна

Години

Дисципліна

Години

Теорiя автоматичного керування

360

Людино-машинний інтерфейс

180

Метрологія, технологічні вимірювання та прилади

288

Контролери та їх програмне забезпечення

324

Технічні засоби автоматизації

288

Інтегровані системи управління

234

Проектування систем автоматизації

288

Системний аналіз складних систем управління

144

Автоматизацiя технологiчних процесiв та виробництв

288

Організація, планування і управління підприємствами галузі

126

   

    Ще однією особливістю підготовка фахівців в галузі автоматизації в нашому університеті є широке використання у навчальному процесі комп’ютернихтехнологій. Практично при вивченні всіх дисциплін використовується комп’ютерна техніка, а також загально-інженерне і спеціалізоване програмне забезпечення: Інструментальне середовище Matlab, програмне середовище BorlandDelphi, системи управління базами даних MSSQLServer, MSAcces, програмне середовище автоматизованого проектування Autocad, інструментальні середовища ProficyHistorian, ProficyRealTimeInformationPortal, DeductorStudioта інш.

     Випускники як нашого університету так і інших вищих навчальних закладів, які завершили навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр з напряму 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” можуть продовжити навчання на освітньо-професійними програмами спеціаліста або магістра за двома спеціальностями:

- 7.05020201 (8.05020201) “Автоматизоване управління технологічними процесами”;

-  7. 05020202 (8.05020202)“Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва”.
     Для спеціальності “Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва” існує також спеціалізація “Автоматизоване управління бізнес-процесами виробництв”.

 

 

Підготовка фахівців у галузі знань
0502 «Автоматика та управління»
освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю
 7.05020202 «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва»
 

 

   Професійне спрямування «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва» передбачає підготовку фахівців в галузі автоматизації, характер діяльності яких вимагає поєднання традиційного навчання в галузі автоматизації виробництва з поглибленим оволодінням комп'ютерними технологіями та спеціальним програмним забезпеченням.

    Необхідність підготовки фахівців в галузі автоматизації саме цього спрямування пов’язана з тим, що в сучасних виробництвах, на всіх рівнях управління широко використовується мікропроцесорна і комп’ютерна техніка. Це створює можливість об’єднання цих рівнів управління у єдину мережу, що забезпечує розв’язання задач координації функціонування підсистем різного рівня, використання інтелектуальних підсистем підтримки прийняття рішень на основі баз даних та знань і систем управління ними. Це вимагає підготовку фахівців, які знають і вміють використовувати на практиці сучасне технічне і програмне забезпечення для вирішення цих задач. Саме тому в 2001 р., вперше в Україні, в нашому університеті розпочата підготовка фахівців зі спеціальності “Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва”.

    При підготовці фахівців з цієї спеціальності вивчаються дисципліни, які формують професійні знання і уміння у цьому напряму підготовки:

Дисципліна

Години

Дисципліна

Години

Організація баз даних та знань

216

Інтелектуальні системи

234

Технологія об'єктно-орієнтованого програмування

180

Програмне забезпечення інтелектуальних систем

144

Засоби мультимедіа в новітніх інформаційних технологіях

180

Проектування комп'ютерно-інтегрованих систем управління

234

Промислові мережі та інтеграційні технології

180

Програмно-технічні комплекси та промислові контролери

234

Комп'ютерні системи обліку і аудиту

108

Спеціальні комп'ютерні системи

216

Системи управління енерго- та ресурсоощадними технологіями

108

Управління інноваційними проектами

108

    Підготовку спеціалістів зі спеціальності “Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва” завершує підготовка і захист дипломного проекту, який присвячений розробці комп’ютерно-інтегрованої автоматизованої системи управління підприємством.

      Приклади тематики дипломних проектів за цією спеціальністю наведені нижче:

- Вдосконалення комп’ютерно-інтегрованої системи управління технологічним комплексом Червонослобідського спиртового заводу;

- Розробка комп’ютерно-інтегрованої системи управління енергозабезпеченням підприємства з використанням GSM – модемів;

- Вдосконалення комп’ютерно-інтегрованої системи управління прийомки та стерилізації молока на підприємстві ВАТ «Галактон»

- Вдосконалення комп’ютерно-інтегрованої системи управління виробничими процесами сокоочисного відділення ВАТ «Лохвицький цукровий завод»;

- Розробка корпоративної системи управління хлібокомбінатом

- Розробка корпоративної системи управління основним виробництвом Яготинського маслозаводу;

- Розробка комп’ютерно-інтегрованої системи управління технологічним комплексом Шамраївського цукрового заводу із підсистемою моніторингу;

- Підвищення ефективності функціонування підприємства шляхом впровадження розподільної системи ІР – телефонії;

- Розробка комп’ютерно-інтегрованої системи управління технологічними процесами на підприємстві ТОВ «Каскад Продакшн»;

- Розробка корпоративної системи управління на АТ «Львівська пивоварня».

 

Підготовка фахівців у галузі знань
0502 «Автоматика та управління»
освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю
8.05020202
«Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва»

 

    Професійне спрямування «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва» передбачає підготовку фахівців в галузі автоматизації, характер діяльності яких вимагає поєднання традиційного навчання в галузі автоматизації виробництва з поглибленим оволодінням комп'ютерними технологіями та спеціальним програмним забезпеченням.

    Необхідність підготовки фахівців в галузі автоматизації саме цього спрямування пов’язана з тим, що в сучасних виробництвах, на всіх рівнях управління широко використовується мікропроцесорна і комп’ютерна техніка. Це створює можливість об’єднання цих рівнів управління у єдину мережу, що забезпечує розв’язання задач координації функціонування підсистем різного рівня, використання інтелектуальних підсистем підтримки прийняття рішень на основі баз даних та знань і систем управління ними. Це вимагає підготовки фахівців, які знають і вміють використовувати на практиці сучасне технічне і програмне забезпечення для вирішення цих задач. Саме тому в 2001 р., вперше в Україні, в нашому університеті розпочата підготовка фахівців зі спеціальності “Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва”.

    Магістерська підготовка за цією спеціальністю реалізує освітньо-професійну програму, яка базується на проведенні наукових досліджень і орієнтована на підготовку фахівців для науково-дослідної й педагогічної діяльності, для роботи в галузі наукоємних технологій.

    Згідно з Дублінськими дескрипторами (Dublin Descriptors), які були розроблені відповідно до ідей Болонського процесу, випускники магістратури:

-  мають продемонструвати знання та уміння на рівні, що забезпечують можливість аналізувати, оцінювати й порівнювати альтернативи, генерувати оригінальні ідеї у відповідній галузі знань;

-  можуть застосовувати свої знання й володіють компетенціями, які дозволяють вирішувати завдання в новому, широкому (міждисциплінарному) контексті у відповідній галузі знань;

-  спроможні інтегрувати знання, вирішувати складні завдання в умовах неповної інформації з урахуванням соціальної та етичної відповідальності за прийняті рішення;

-  володіють методами проведення сучасних експериментів і можуть давати науково обґрунтовану інтерпретацію отриманим результатам;

-  можуть чітко, аргументовано доводити до аудиторії фахівців наукову інформацію та свої висновки;

-  мають компетенції самоосвіти та саморегулювання.

    Освітньо-професійна програма магістерської підготовки має фахову, наукову та соціально-гуманітарну складові.

    Фаховий компонент магістерської програми має забезпечити фахові (проектно-конструкторські та проектно-технологічні тощо) компетенції фахівця з вказаної спеціальності.

    Науковий компонент магістерської програми призначено для формування більш цілісного, поглибленого бачення професійної діяльності, цей компонент забезпечує широту та фундаментальність освіти, максимальну наближеність її до сучасного рівня наукових знань у галузі управління, формування компетенцій самостійного здійснення наукових досліджень та отримання нових знань. Для цього навчальним планом передбачено вивчення дисциплін:

 

Дисципліна

Години

Дисципліна

Години

Методи сучасної теорії управління

162

Інтелектуальні системи

234

Математичні методи теорії управління

162

Програмне забезпечення інтелектуальних систем

144

Управління інноваційними проектами

108

Проектування комп'ютерно-інтегрованих систем управління

234

Проблеми автоматизації спеціальних об'єктів

108

Програмно-технічні комплекси та промислові контролери

162

     Наукова складова має забезпечити: 

   уміння вибирати необхідні методи дослідження, модифікувати існуючі та розробляти нові методи, виходячи із завдань конкретного дослідження;

   уміння будувати математичні моделі систем і процесів;

   уміння використовувати сучасні комп'ютерні методи для реалізації й дослідження математичних моделей;

   знання та уміння застосовувати під час вирішення професійних завдань сучасний математичний апарат оптимізації;

   знання та уміння застосовувати сучасні методи експериментальних досліджень у конкретній галузі знань, математичні методи планування експерименту та обробки його результатів;

   уміння обробляти отримані результати, аналізувати й осмислювати їх з урахуванням опублікованих матеріалів;

   певний досвід проведення патентних досліджень і оформлення заявочних матеріалів на об'єкти інтелектуальної власності;

   уміння подавати підсумки виконаної роботи у вигляді звітів, рефератів, наукових статей, доповідей і заявок на винаходи, корисні моделі тощо, які оформлені згідно з установленими вимогами із залученням сучасних засобів редагування й друку.

Приклади тематики магістерських робіт наведено нижче:

- Розробка та дослідження підсистеми підтримки прийняття рішень в системі управління дифузійною станцією;

- Розробка системи енергетичного моніторингу та оптимізації витрат енергії в процесі випарювання.

- Інформаційна система управління багатоасортиментним виробництвом з прогнозуванням собівартості продукції.

- Дослідження і розробка програматорів для реалізації програм управління апаратами періодичної дії.

- Розробка і дослідження нейромережної каскадно-зв’язної системи автоматичного регулювання.

- Розробка та дослідження системи керування технологічним об’єктом на основі нечіткої логіки.

- Розробка системи технологічного моніторингу в рамках методологій інтелектуального аналізу даних і хаотичної динаміки.

- Дослідження методів підвищення точності вимірювань та передачі інформації в інформаційно-вимірювальних та системах контролю рівня з використанням ультразвуку.  

- Розробка інтегрованих автоматизованих систем управління на базі рішень Real Time Ethernet (RTE).

- Розробка та дослідження системи автоматизації енергозбереження в житлових будинках.

     В університеті функціонує спеціалізована вчена рада К26.058.05, в якій передбачено захист кандидатських дисертацій зі спеціальності 05.13.07 «Автоматизація процесів керування». За останніх 6 років захищено 11 дисертацій випускниками аспірантури НУХТ. Переважна більшість викладачів випускових кафедр навчались в аспірантурі, стали кандидатами технічних наук, доцентами. Теми дисертаційних робіт продовжують, як правило, дослідження за тематикою магістерських робіт, а саме: дослідження властивостей складних технологічних об’єктів, їх математичне моделювання, розробка оригінальних систем управління, використання спеціальних регуляторів тощо.

Comments