Статті‎ > ‎

S88.01 Tutorial

S88.01 Tutorial

Переклад українською мовою

Оригінал посібника http://www.batchcontrol.com/s88/01_tutorial/index.shtml   

Автори: Jim Parshall, Larry Lamb

 

Переклад: Олександр Пупена, доц. каф. ІАСУ, Національний університет харчових технологій

 

1. Вступ
2. Передумови та історія
3. Так що в дійсності таке S88?
4. Рецепти
5. Обладнання
6. Модулі
7. Зв'язування рецептів з обладнанням.
8. І що тепер?

 

Глосарій

Українська

Англійська

Визначення

керування періодичними процесами

batch control

керування періодичними процесами

апарат

unit

представляє фундаментальну сутність обладнання, яке виробляє партію або частину партії

набір пов'язаних модулів керування та/або технологічних модулів(агрегатів) та іншого технологічного обладнання, в яких можуть бути проведені один або більше основних процесів обробки *

вимоги до обладнання рецепту

Equipment Requirements

інформація про конкретне обладнання, необхідне для створення партії або про частини партії

виробнича площадка

Site

компонент підприємства з періодичним виробництвом, що визначається фізичним, географічним, або логічним виділенням всередині підприємства *

дискретні процеси

Discrete processes

передбачають виробництво предметів

ділянка, дільниця

Area

елемент  періодичної виробничої площадки, що визначається фізичним, географічним, або логічним розміщенням в межах площадки*

дозволи модулів керування

Permissives

запобігання пристрою виконувати дії, якщо немає дозволу або виконуються умови обмеження 

етап

phase

це найменший елемент процедурного керування, який може виконати процес-орієнтована задача; виконують унікальні і  зазвичай незалежні, базові процес-орієнтовані функції, такі як завантаження інгредієнта або перемішуання в танку

низько-рівневий процедурний елемент в процедурній керувальній моделі*

етап обладнання

equipment phase

етап, який є частиною функції керування обладнання*

етап апарату

unit phase

етап обладнання, що виконуватися апаратом

загальний рецепт

general recipe

використовується на рівні компанії і є основою для рецептів нижчого рівня; він визначає сировину, її кількість і необхідну обробку для створення продукту

тип рецепту, який виражає вимоги до обробки незалежні від обладнання та місця виробництва*

заголовок рецепту

Header

адміністративна інформація (ідентифікатор рецепту, ім’я автору, номер версії, історія редакцій, дозволи) і короткий огляд процесу

керувальний рецепт

control recipe

використовується для створення єдиної конкретної партії;  починається як копія майстер рецепту і змін, необхідних для створення конкретної партії

керування

control

діяльність, що примушує обладнання робити речі

кінцевий елемент керування

Final Control Element

фізичний елемент процесу або обладнання; приводи і датчики, такі як клапани, насоси, безконтактні вимикачі і прилади

логіка виявлення помилок та відмов модуля керування

Error detection and failure logic

забезпечує зворотній зв'язок по експлуатації пристрою

логіка зміни станів модуля керування

State transition logic

логіка модуля керування, що базується на станах

майстер рецепт

master recipe

призначений для області технологічного процесу і являється похідним від загального або місцевого рецепту; майстер-рецепти залежать від типів або класів обладнання; можуть вміщувати інформацію по конкретному продукту необхідну для детального планування, такі як вимоги до обладнання

місцевий рецепт

site recipe

є конкретним для виробничої площадки (заводу, фабрики); як правило походить від загального рецепту для задоволення конкретних умов або обмежень місця виробництва продукту;  забезпечує рівень деталізації, який необхідний для довготривалого планування виробництва на конкретній ділянці

модуль

module

є частиною або групою обладнання з чітко визначеною функцією, яка включає в себе вбудовані елементи керування для виконання обладнанням своїх функцій

модуль керування

Control Module

зазвичай набір датчиків, виконавчих механізмів, інших модулів керування і обладнання зв’язаного з ним, які з точки зору керування, функціонують як єдине ціле

модульність

modularization

можливість сегментації процесу

неперервні процеси

Continuous processes

передбачає неперервний потік матеріалу через різні технологічне обладнання

операція

operation

впорядкований набір етапів (phases), доведений до кінця в єдиному апараті; як правило включають набір матеріалу, обробку його через деякий тип фізичних, хімічних або біологічних змін

процедурний елемент визначений незалежною оброблювальною діяльністю, що складається з алгоритму, необхідного для ініціювання, організації та керування етапами*

партія

batch

1) матеріал, який виробляється в результаті одної стадії періодичного процесу;*

  • порційне
  • періодичне
 batch 2) сутність, що визначає спосіб виготовлення речовини у будь якому місці процесу  *

періодичний процес

batch process

процес, результатом якого є виробництво кінцевої кількості продукту  шляхом виконання над деякою кількістю вихідного матеріалу (сировини) упорядкованої послідовності дій за обмежений період часу з використанням однієї або більше одиниць обладнання

підприємство

Enterprise

організація, що координує роботу однієї або більше виробничих площадок*

підсистема керування партіями

batch engine

 

процедура

Procedure

є найвищим рівнем у ієрархії процедурного керування; визначає загальну стратегію для створення партії; складається із упорядкованого набору процедур апарату    

процедура апарату

unit procedure

упорядкований набір операцій, що здійснюється до завершення в єдиному апараті; являє собою неперервну послідовність дій в одному і тільки одному апараті; тільки одна процедура апарату може бути активною в одному апараті в один момент часу

стратегія виконання суміжних процесів в одному апараті;  складається з суміжних операцій і алгоритму, необхідних для ініціювання, організації та керування цими операціями *

процедура рецепту

Procedure

визначає стратегію для проведення процесу; є кроками рецепту або "інструкціями" що надається системі керування або оператору

Процедурна керувальна модель (майстер рецепту і керувального рецепту)

Procedural Control Model

модель фокусується на описі процесу по відношенню до фізичного обладнання

процедурне керування

procedural control

направляє на обладнання дії, які відбуваються в заданій послідовності в порядку їх виконання в процес-орієнтованому завданні

процесна модель (загального і місцевого рецепту)

Process Model

модель, зосереджена на описі функціональності процесу замість опису обладнання

режими модулів керування

Modes

три загальні режими: автоматичне керування, ручний режим,  імітаційний режим,

ресурс з ексклюзивним використанням

exclusive-use resource

загальний ресурс, що може використовувати тільки один користувач в усі моменти часу*

ресурс з загальним користуванням

shared-use resource

загальний ресурс, який може бути використаний більше ніж одним користувачем в один момент часу *

рецепт

recipe

необхідний набір інформації, що унікально ідентифікує виробничі вимоги для конкретного продукту

система керування партіями

batch management system

спеціалізоване ПЗ для керування рецептами та партіями

технологічна комірка

process cell

вміщує в собі обладнання, яке необхідне для створення партій

логічно згруповане обладнання, що включає обладнання, необхідне для виробництва одного або кількох партій;  визначає проміжок логічного керування   одного комплекту технологічного обладнання в межах дільниці*

технологічна лінія

train

ланцюжок зв’язаного обладнання, що використовується для створення партії

технологічний модуль

агрегат

Equipment Module

функціональна група обладнання, яка може виконувати кінцеве число конкретних незначних дій по обробці

фізична модель

Physical Model

7-рівнева модель обладнання на підприємстві

формула рецепту

Formula

описує входи процесу рецепту (наприклад інгредієнти, кількість), параметри процесу (наприклад температуру процесу, швидкість передачі інгредієнту, швидкість змішування) і виходи (продукт і його кількість, що отримується з однієї партії)

шлях

path

обладнання, що використовується для кожної лінії при приготуванні конкретної партії

* - визначення взяте з ISA S88.01  

червоним виділені альтернативні варіанти, доповнені після перекладу