Пупена Олександр Миколайович

Доцент кафедри ІАСУ.
Народився 1978 року.
У 2001 році закінчив магістратуру Українського державного університету харчових технологій (нині НУХТ) за спеціальністю „Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва”. Кандидат технічних наук з 2008 року. Працює на кафедрі з 2001 року.  
Науково-педагогічний напрямок - застосування програмних та технічних засобів автоматизації (SCADA, ПЛК, промислові мережі) при створенні комп’ютерно-інтегрованих систем управління; автоматизоване управління БРУ в спиртовій промисловості. 
 
 
  
Читає лекції з дисциплін:
 
(044) 287-97-90
Аудиторія A-532 
 
Розклад занять на 2ге півріччя 2015-2016 р.

  1 тиждень

 2 тиждень

 Понеділок

  Понеділок

1.  1
2. 2
3.  3. АСУВ (лек) А-343
4.  4. Консульт
5.  5. Пром. мереж (лек) А-343

 Вівторок

  Вівторок

1.1.
2.2.
3.3. 
4.Пром. мереж. (лек) А-4114.
5.Консульт.5.

 Середа

 Середа

1.1.
2.2.Пром.мереж (лаб) А-532
3. 3.Пром.мереж (лаб) А-532
4.4.
5.5.

 Четвер

 Четвер

 1.
 2.
 3.  
 4. Пром.мереж (лаб) А-532 
 5. Пром.мереж (лаб) А-532 5.

 П'ятниця

 П'ятниця

 1.  
 2.  
 3.  
 4.
 
 Посібники.
 
1. Пупена О.М., Ельперін І.В., Ладанюк А.П. Використання концепції ОРС в сучасних системах автоматизації // Автоматизація виробничих процесів. -  2003. - №1, С.65-70.
2. Пупена О.М., Ельперін І.В., Кушков В.М. Використання технології ОРС в розподілених системах управління технологічними комплексами // Харчова промисловість. Додаток до журналу №3. - К.:НУХТ, 2004, - С.138-139.
3. Пупена О.М, Ельперін І.В. Інтеграція систем управління. // Харчова і переробна промисловість. – 2005. - №1. С. 9-11.
4. Пупена О.М., Ельперін І.В., Ладанюк А.П. Особливості проектування комп’ютерно-інтегрованих систем управління // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2005 - №2(16). – С.142-151.
5. Пупена О.М. Використання модифікованого методу UNIFAC (Дортмунд) для розрахунку паро-рідинної рівноваги при моделюванні процесів ректифікації у виробництві харчового етилового спирту // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2007.  - №22 С.61-63.
6. Пупена О.М., Ельперін І.В., Вдосконалення системи автоматизації брагоректифікаційної установки // Харчова промисловість. -2008. - №6 С.119-122.
7. Луцька, Н. М. Використання моделі та схеми інформаційних потоків при розробці автоматизованих систем управління технологічними процесами на прикладі мереж Modbus / Н. М. Луцька, О. М. Пупена, В. В. Іващук // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2008. - № 5/3 (35) – С. 16-22.
8. Пупена А.Н. Использование модифицированного метода при моделировании фазового равновесия парожидкостных систем "этанол-вода-примесь".// Производство спирта и ликероводочных изделий. – 2009. -№1. С.32-34.
9. Пупена А.Н., Ельперин И.В. Развитие и становление международной стандартизации промышленных сетей. //Автоматизация в промышленности. – 2009, №3, С.19-23.
10. Пупена А.Н., Ельперин И.В. Планирование и монтаж кабельной системы для промышленных сетей. //Автоматизация в промышленности. – 2009, №12, С.26-29.
11. Пупена О.М., Ельперін І.В., Луцька Н.М. Використання сучасних методів моделювання при розрахунку фазової рівноваги в системах етанол-вода-домішка. // Вопросы химии и химической технологии. №6, 2010. с.154-159, вид-во ДХТІ (Дніпропетровський хміміко-технологічний інститут)
12. Пупена О.М. РОЗРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ  ДЛЯ ВІДЛАГОДЖЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ПРОГРАМОВАНИХ ЛОГІЧНИХ КОНТРОЛЕРІВ. /О.М.Пупена, І.В.Ельперін, В.М.Кушков // Наукові праці НУХТ. №44, сс.6-11 c
13.  Пупена А.Н., Эльперин И.В. СЕТЬ CANOPEN С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СИСТЕМНОГО ИНТЕГРАТОРА. // Автоматизация в промышленности. – 2013, №4, С.51-59.
14. Луцкая Н.Н., Пупена А.Н., Швед С.Н. Создание имитационных моделей технологических процессов для отладки программ ПЛК и проектов SCADA/HMI// Автоматизация в промышленности. 2013, №7, С.50-54.
 
Тези конференцій.
1. Пупена О.М., Ладанюк А.П. Задача координації в багаторівневих ієрархічних комп’ютерно-інтегрованих системах управління // Програма і матеріали 66-ої  студентської наукової конференції, Ч.ІІ- К.:УДУХТ, 2000,-74с.
2. Пупена О.М., Ладанюк А.П. Показники спостережності та керованості в системах управління технологічними процесами // Програма і матеріали 67-ої наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. Ч.ІІ- К.:УДУХТ, 2001,- С.122.
3. Пупена О.М., Ельперін І.В. Шляхи вдосконалення систем автоматизації БРУ // Матеріали 11-й міжнародної конференції по автоматичному управлінню «Автоматика-2004», м.Київ, 2004, Т. 2. – С. 51.
4. Пупена О.М., Ельперін І.В. Використання сучасних програмно-технічних засобів для вдосконалення роботи автоматизованих систем керування БРУ спиртового виробництва // Матеріали ІХ міжнародної науково-технічної конференції "Нові технології та технічні рішення в харчовій та переробній промисловості: сьогодення і перспективи", Ч. ІІ – К.: НУХТ, 2005. – С. 45-46.
5. Пупена О.М., Луцька Н.М., Ельперін І.В. Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем: курс лекцій для студ. спец. 7.092502 "Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва" напряму підготовки 0925 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. форм навч. – К.: НУХТ, 2007. – 142 с.
6.  Пупена О.М. Розробка підсистем адаптації в автоматизованих системах управління брагоректифікаційними установками // Матеріали XIV Міжнародної конференції з автоматичного управління (Автоматика-2007), м.Севастополь, 10-14 вересня 2007 року. - Ч.1. – Севастополь: СНУЯЄтаП,  2007. - С.181-182.
7. Пупена О.М. Розробка та використання імітаційних моделей технологічних процесів на базі мікропроцесорних контролерів. // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно- технічними комплексами", НУХТ, 2009, с.41-42
8. Пупена О.М. Організація інтерфейсу між динамічною експертною системою та автоматизованою системою управління технологічним процесом. /О.М.Пупена //Автоматика – 2012. 19 Міжнародна конференція з автоматичного управління, 26-28 вересня 2012 року: матеріали конференції. - К: НУХТ, 2012. с.376-377
9. Ельперін І.В. Сучасні тенденції підготовки фахівців в галузі автоматизації. /І.В.Ельперін, О.М.Пупена //Автоматика – 2012. 19 Міжнародна конференція з автоматичного управління, 26-28 вересня 2012 року: матеріали конференції. - К: НУХТ, 2012. с.474-475
10. Pupena A. Use of UNIFAC  (Dortmund) modified method  for modeling the phase equilibrium of vapor-liquid systems   "ethanol-water-impurity"// The Second North and East European Congress on Food. – Kyiv, 2013. р.185
 
Методичні рекомендації.
5. Контролери та їх програмне забезпечення: Метод. рекомендації до виконання лаборатор. робіт за темами: "Програмування на мові SFC", "Реалізація контурів аналогового регулювання з каскадним управлінням та програмним задатчиком", "Реалізація контурів регулювання з використанням виконавчих механізмів типу МЕО" для студ. напряму 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання./Уклад.: О.М.Пупена. – К.: НУХТ, 2013. – 37 с.
16.  Мельник Л.М., Шевченко О.Ю., Пупена О.М. Математичні моделі в розрахунках на ЕОМ. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт. – К.: НУХТ, 2010, - 39 с.
 
Інше.
 1. Пупена О.М. Автоматизоване управління бругоректифікаційною установкою з використанням алгоритмів оперативної корекції технологічного режиму. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. К:НУХТ, 2008, 19 с.
 
Comments