top of page

Пупена Олександр Миколайович

Доцент кафедри АКТСУ.

 • Facebook
 • LinkedIn
 • 5968940
 • Youtube
 • researchgate

Наукове та професійне спрямування, навички

 • Industrial Internet of Things (IIoT): Node-RED, MQTT

 • Database and Analytics: SQL, CouchDB, InfluxDB, Grafana

 • MES/MOM: MOM Momentum (Bright Eye)

 • SCADA/HMI: zenon (COPA DATA), Citect SCADA/Plant SCADA(Schneider Electric)

 • PLC/PAC: M340/M580/M221/M241/M251 (Schneider Electric), S7-300/1200/1500 (Siemens), PLCNext (Phoenix Contact)

 • networks: Ethernet, TCP/IP, HTTP/Rest

 • промислові мережі (filedbus): Modbus, Profibus, CanOpen, S7 TCP/IP, Open TCP

 • інтеграційні технології: OPC DA/UA, ADO/ODBC

 • стандарти інтегрування: ISA88/IEC61512 (Batch Control), ISA95/IEC62264 (MOM-ERP Integration)

 • стандарти HMI: ISA101 (High Performance HMI), ISA18.2 (Alarm Management)  

 • стандарти проектування: ISA5.1 (P&ID)

 • мови та середовища програмування: JS (Node.JS, GS), VB/VBA

 

Відомості викладача

 • Навчання в ЗВО: Український державний університет харчових технологій (2001, Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва, магістр

 • Науковий ступінь: кандидат технічних наук, 05.13.07 Автоматизація процесів керування, «Автоматизоване управління брагоректифікаційною установкою з використанням алгоритмів оперативної корекції технологічного режиму», доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Посібники

 1. Пупена О.М., Ельперін І.В., Луцька Н.М., Ладанюк А.П. Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах: Навчальний посібник. – К.: Вид-во "Ліра-К", 2011. – 552 с.

 2. Пупена О.М., Ельперін І.В. Програмування промислових контролерів у середовищі Unity Pro.Навч. посібник., — К.: Видавництво Ліра-К. — 2013. —340с.

 3. Автоматизація виробничих процесів: підручник. / І.В. Ельперін, О.М. Пупена, В.М. Сідлецький, С.М. Швед. — К.: Видавництво Ліра-К, 2015. — 378 с.

 4. Пупена О.М. Розроблення людино-машинних інтерфейсів та систем збирання даних з використанням програмних засобів SCADA/HMI.: Навч. посіб. Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. — 594 с.

 5. Пупена О.М. Довідник зрозроблення застосунків в середовищі NODE-RED [Електронний ресурс]: електронний довідник. / О.М.Пупена – К.: НУХТ, 2021. – 170 с.

 

Список наукових праць

 1. Пупена О.М., Ельперін І.В., Ладанюк А.П. Використання концепції ОРС в сучасних системах автоматизації // Автоматизація виробничих процесів. -2003. - №1, С.65-70.

 1. Пупена О.М., Ельперін І.В., Кушков В.М. Використання технології ОРС в розподілених системах управління технологічними комплексами // Харчова промисловість. Додаток до журналу №3. - К.:НУХТ, 2004, - С.138-139.

 2. Пупена О.М, Ельперін І.В. Інтеграція систем управління. // Харчова і переробна промисловість. – 2005. - №1. С. 9-11.

 3. Пупена О.М., Ельперін І.В., Ладанюк А.П. Особливості проектування комп’ютерно-інтегрованих систем управління // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2005 - №2(16). – С.142-151.

 4. Пупена О.М. Використання модифікованого методу UNIFAC (Дортмунд) для розрахунку паро-рідинної рівноваги при моделюванні процесів ректифікації у виробництві харчового етилового спирту // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2007.- №22 С.61-63.

 5. Пупена О.М., Ельперін І.В., Вдосконалення системи автоматизації брагоректифікаційної установки // Харчова промисловість. -2008. - №6 С.119-122.

 6. Луцька, Н. М. Використання моделі та схеми інформаційних потоків при розробці автоматизованих систем управління технологічними процесами на прикладі мереж Modbus / Н. М. Луцька, О. М. Пупена, В. В. Іващук // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2008. - № 5/3 (35) – С. 16-22.

 7. Пупена А.Н. Использование модифицированного метода при моделировании фазового равновесия парожидкостных систем "этанол-вода-примесь".// Производство спирта и ликероводочных изделий. – 2009. -№1. С.32-34.

 8. Пупена А.Н., Ельперин И.В. Развитие и становление международной стандартизации промышленных сетей. //Автоматизация в промышленности. – 2009, №3, С.19-23.

 9. Пупена А.Н., Ельперин И.В. Планирование и монтаж кабельной системы для промышленных сетей. //Автоматизация в промышленности. – 2009, №12, С.26-29.

 10. Пупена, О. М. Визначення спостержності та керованості епюраційної колони з використанням структурного підходу / О. М. Пупена, І. В. Ельперін, Н. М. Луцька // Харчова наука і технологія. – 2010. - № 3(12). - С. 111-115.

 11. Пупена О.М., Ельперін І.В., Луцька Н.М. Використання сучасних методів моделювання при розрахунку фазової рівноваги в системах етанол-вода-домішка. // Вопросы химии и химической технологии. №6, 2010. с.154-159, вид-во ДХТІ (Дніпропетровський хміміко-технологічний інститут)

 12. Пупена, О. М. Розробка та використання імітаційних моделей для відлагодження програмного забезпечення програмованих логічних контролерів / О. М. Пупена, І. В. Ельперін, В. М. Кушков // Наукові праці НУХТ. - 2012. - № 44. - С. 6-11.

 13. Пупена А.Н., Эльперин И.В. СЕТЬ CANOPEN С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СИСТЕМНОГО ИНТЕГРАТОРА. // Автоматизация в промышленности. – 2013, №4, С.51-59.

 14. Луцкая Н.Н., Пупена А.Н., Швед С.Н. Создание имитационных моделей технологических процессов для отладки программ ПЛК и проектов SCADA/HMI// Автоматизация в промышленности. 2013, №7, С.50-54.

 15. Пупена О.М., Сідлецький В.М. Розробка систем віддаленої диспетчеризації з використанням мережі Internet.//Наукові праці НУХТ. 2014, №3 (Том 20), С.24-33

 16. Миркевич Р. Н., Пупена А. Н.Структура автоматизированной системы управления производством молочной продукции с использованием прогнозирующих моделей. Научни трудове на университет по хранителни технологии – Пловдив. 2015. Т. 62. С. 664-668.

 17. Пупена, О. М. Використання віртуальних лабораторних робіт з дисципліни «Промислові мережі та інтеграційні технології» / О. М. Пупена, Р. М. Міркевич, В. В. Полупан // Наукові праці Національного університету харчових технологій. — 2016. — Т. 24, № 4. — С. 7-16.

 18. Computer integrated manufacturing: overview of modern standards / A.Рupena, I. Elperin, R. Mirkevich, O. Klymenko. // Automation of Technological and Business - Processes. – 2016. – №3. – С. 63–74.

 19. Сучасні стандарти інтегрованого керування і шляхи їх впровадження в Україні / О. М. Пупена, І. В. Ельперін, Р. М. Міркевич // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2017. - Т. 23, № 1. - С. 25-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2017_23_1_5

 20. Pupena A., Mirkevich R., Klymenko O., Polupan V. Development of the framework for the controllers of the process base management system to meet the requirements for integration with other subsystems and to implement service functions and diagnostics service. Енергетика і автоматика. 2017. Т. 34. №4.  С. 78–89.

 21. Шишак А. В. На шляху до індустрії 4.0: Інтеграція існуючих АСУТП з хмарними сервісами / А. В. Шишак, О. М. Пупена. // Automation of Technological and Business Processes. – 2018. – №10. – С. 33–39. - Режим доступу:https://doi.org/10.15673/atbp.v10i1.878

 22. Міркевич Р. М. Оперативно-календарне планування як основа ефективної діяльності сучасних молочних підприємств / Р. М. Міркевич, О. М. Пупена // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2018. - Т. 24, № 4. - С. 29-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2018_24_4_5

 23. Сучасні стандарти з розроблення тривожної сигналізації в автоматизованих системах керування технологічними процесами/  О.М.Пупена, А.В. Шишак // Automation of Technological and Business Processes, 11(3), 2019, 46-58.

 24. Шишак А. В., Пупена О. М. Керування життєвим циклом людино-машинних інтерфейсів/ Шишак А. В., Пупена О. М.// Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2020. - Т. 26, № 3. - С. 17-27. - Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31888/1/Tom_26_%233.pdf

 25. Ontological Approach for Standards Development Within Industry 4.0./ Valery Taberko, Dzmitry Ivaniuk, Daniil Shunkevich, Oleksandr Pupena //International Conference on Open Semantic Technologies for Intelligent Systems. OSTIS 2020: Open Semantic Technologies for Intelligent System pp 64-80 (SCOPUS)

 26. Луцька Н.М., Власенко Л.О., Пупена О.М. Технічні аспекти інтеграції відкритих онтологічних баз знань із сучасними автоматизованими системами управління // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2021. – Т. 27, № 1. – С . 8-21. [http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32860]

 27. Шишак А.В, Пупена О.М. Життєвий цикл організації системи тривожної сигналізації. Automation of technological and business processes. 2021, 13, 4-11 DOI:https://doi.org/10.15673/atbp.v13i1.1994

 

Конспекти лекцій та методичні рекомендації.

 1. Пупена О.М., Луцька Н.М., Ельперін І.В. Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем: курс лекцій для студ. спец. 7.092502 "Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва" напряму підготовки 0925 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. форм навч. – К.: НУХТ, 2007. – 142 с.

 2. Контролери та їх програмне забезпечення [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання курс. проекту для студ. спец. 6.092500 "Автоматизоване управління технологічними процесами" і "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва" ден. та заоч. форм навчання / уклад. І. В. Ельперін, О. М. Пупена, М. Д. Місюра, С. М. Швед. - К. : НУХТ, 2008. – 36 с. - Режим доступу : http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/37_4.pdf

 3. Проектування комп'ютерно-інтегрованих систем [Електронний ресурс] : метод. вказ. до викон. л/р для студ. спец.7.092501 "Автоматизоване управління технологічними процесами", 7.092502 "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва" напр. підгот. 0925 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" / уклад. О. М. Пупена, Н. М. Луцька. - К. : НУХТ, 2009. – 51 с. - Режим доступу : http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/37.07.pdf

 4. Проектування комп'ютерно-інтегрованих систем [Електронний ресурс] : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студ. спец. 7.092502 "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва" напряму підготовки 0925 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад. О. М. Пупена, Н. М. Луцька. - К. : НУХТ, 2008. – 31 с. - Режим доступу : http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/37.08.pdf

 5. Мельник Л.М., Шевченко О.Ю., Пупена О.М. Математичні моделі в розрахунках на ЕОМ. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт. – К.: НУХТ, 2010, - 39 с.

 6. Промислові мережі та інтеграційні технології [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. напряму 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання / уклад. О. М. Пупена. - К. : НУХТ, 2011. – 67 с. - Режим доступу : http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/100.02.pdf

 7. Промислові мережі та інтеграційні технології [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до виконання лаборатор. робіт для студ. напряму 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання / уклад. О. М. Пупена. - К. : НУХТ, 2011. – 76 с. - Режим доступу : http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/100.03.pdf

 8. ПУПЕНА О.М., ЕЛЬПЕРІН І.В. Контролери та їх програмне забезпечення. Курс лекцій для студ. напр. 6.50202 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання. Частина 3. – К.: НУХТ, 2011. – 48 с.

 9. Контролери та їх програмне забезпечення [Електронний ресурс ]: метод. рекомендації до виконання лаборатор. робіт з розділу "Мікропроцесорні контролери М340" для студ. напряму 6.050202 "Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання / уклад. : О.М.Пупена, І.В.Ельперін. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2011. – 28 с. - Режим доступу : http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/100.01.pdf

 10. Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. курс. проекту для студ. спец. 7.05020202 «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва» ден. та заоч. форм навч. / уклад. О. М. Пупена. - К. : НУХТ, 2011. - 45 с. – Режим доступу : http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/37.18.pdf

 11. Методичні вказівки до дипломного проекту (роботи) [Електронний ресурс] : методичні вказівки до дипломного проекту (роботи) для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки "Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання. / уклад. О. М. Пупена, І. В. Ельперін, А. П. Ладанюк, В. Г. Трегуб. - К. : НУХТ, 2011. – 16 с. - Режим доступу : http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/41.17.pdf

 12. Проектування комп'ютерно-інтегрованих систем [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до виконання розділу "Технічне завдання" в курсовому та дипломному проекті для студ. спец. 7.05020202 "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва" всіх ф. н. / уклад. О. М. Пупена, І. В. Ельперін, М. В. Іващенко. - К. : НУХТ, 2012. – 30 с. - Режим доступу : http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/100.07.pdf

 13. Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту (роботи) [Електронний ресурс] : для студ. спец. 7.05020202 «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва» ден. та заоч. форм навч. / уклад. О. М. Пупена, І. В. Ельперін, В. М. Кушков. - К. : НУХТ, 2012. – 48 с. - Режим доступу : http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/100.06.pdf

 14. Проектування комп'ютерно-інтегрованих систем [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 7.05020202, 8.05020202 "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва" денної та заочної форм навчання. / уклад. О. М. Пупена. - К. : НУХТ, 2013. – 45 с. - Режим доступу : http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/100.21A.pdf

 15. Методичні рекомендації до використання САПР Eplan Electric P8 в навчальному процесі [Електронний ресурс] : для студ. напряму 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання / уклад. Д. В. Мацебула, О. М. Пупена. - К. : НУХТ, 2013. – 76 с. - Режим доступу : http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/100_13.pdf

 16. Контролери та їх програмне забезпечення [Електронний ресурс] : метод. рек. до вик. лаб. роб. за тем.: "Прог. на мові SFC", "Реаліз. конт. аналог. регул. з каскад. упр. та прог. задат.", "Реаліз. конт. регул. з вик. викон. мех. типу МЕО" для ст. нап. 6.050202 "Автом. та комп.-інтегр. тех." д. та з. форм навч. / уклад. О. М. Пупена. - К. : НУХТ, 2013. – 37 с. - Режим доступу : http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/100.20A.pdf

 17. Об'єкти автоматизації в галузі [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. напр. 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання. Частина 1. / уклад. О.І. ЛЕВЧЕНКО, М.С. ГЛУЩЕНКО, О.Й. РІШАН, О.М. ПУПЕНА, - К. : НУХТ, 2013. – 136 с. - Режим доступу : http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/100.24A.pdf

 18. Контролери та їх програмне забезпечення [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та виконання контр. роботи для студ. напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» заоч. форми навч. / уклад. І. В. Ельперін, О. М. Пупена, В. М. Кушков. – К. : НУХТ, 2014. – 11 с. – Режим доступу : http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/100.27.pdf

 19. Промислові мережі та інтеграційні технології [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни для студ. напряму 6.050202 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» ден. форми навч. / уклад. О. М. Пупена. – К. : НУХТ, 2014. – 19 с. – Режим доступу : http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/100.28.pdf

 20. Промислові інформаційні мережі та інтеграційні технології [Текст] : курс лекцій для студ. освітнього ступеня "бакалавр" спец. 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" денної та заочної форм навч. / О. М. Пупена, Д. В. Мацебула ; Нац. ун-т харч. технол. — К. : НУХТ, 2016. — 138 с. — каф. інтегрованих автоматизованих систем управління.

 21. Автоматизовані системи управління виробництвом (MES-рівень) [Текст] : конспект лекцій для студ. освітнього ступеня "магістр" спец. 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" спеціаліз. "Інтегровані автоматизовані системи управління" денної та заочної форм навч. / О. М. Пупена, Р. М. Міркевич ; Нац. ун-т харч. технол. — К. : НУХТ, 2016. — 135 с. — каф. інтегрованих автоматизованих систем управління.

 22. Методичні рекомендації до розроблення людино-машинного інтерфейсу на базі програмного забезпечення Movicon для студентів освітнього ступеня "бакалавр" спеціальності 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології " денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. В. В. Полупан, О. М.Пупена, І. В. Ельперін. – Київ : НУХТ, 2016. – 56 с.

 23. Контролери та їх програмне забезпечення : метод. рекомендації до викон. курсового проекту для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 151 "Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. М. Пупена, І. В. Ельперін; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 42 с.

 24. Автоматизація об’єктів періодичної дії : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" освіт.-проф. програми "Комп’ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : О. М. Пупена, О. М. Клименко, М. О. Шоронова ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 119 с.

 25. Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи [Електронний ресурс] : на здобуття освіт. ступ. "Магістр" спец. 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" освіт. програми "Комп’ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : О. М. Пупена, І. В. Ельперін, В. Г. Трегуб ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2019. - 37 с.

 26. Людино-машинні інтерфейси [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для здобувачів освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" освіт.-проф. програми "Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології" ден. і заоч. форм навч. / уклад.: О. М. Пупена, В. В. Полупан; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2019. - 136 с.

 27. Автоматизовані системи керування виробництвом (MES-рівень) [Електронний ресурс] [Текст] : лабораторний практикум для здобувачів освіт. ступ. "Магістр" спец. 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" освіт.-проф. програми "Комп'ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління" ден. форми навч. / уклад. : О. М. Пупена, Р. М. Міркевич ; Нац. ун-т харч. технол. — Київ : НУХТ, 2020. — 114 с

 28. Технології Індустрії 4.0: [Електронний ресурс]: Лабораторний практикум для здобувачів освітнього ступеня "магістр" спеціальності 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" освітньо-професійних програм "Інтелектуальні комп'ютерні системи керування" та "Комп'ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління", денної та заочної форм навчання. / уклад.: О.М. Пупена, – К.: НУХТ, 2020.– 164 с.

 29. Пупена О.М. [Електронний ресурс]: Технології Індустрії 4.0: конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня "магістр" спеціальності 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" освітньо-професійних програм "Інтелектуальні комп'ютерні системи керування" та "Комп'ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління", денної та заочної форм навчання. / О.М. Пупена, – К.: НУХТ, 2020. – 81 с.

 30. Пупена О.М. [Електронний ресурс]: Програмна інженерія в системах управління: курс лекцій для здобувачів освітнього ступеня "бакалавр" спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" освітньо-професійної програми " Комп'ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації" денної форми навчання. / О.М. Пупена, – К.: НУХТ, 2021. – 205 с.

 31. Програмна інженерія в системах управління: [Електронний ресурс]: Методичні рекомендації до виконання курсової роботидля здобувачів освітнього ступеня "бакалавр" спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" освітньо-професійної програми "Комп'ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації" денної форми навчання. / уклад.: О.М. Пупена, – К.: НУХТ, 2021.– 20 с.

 32. Програмна інженерія в системах управління: [Електронний ресурс]: Лабораторний практикум для здобувачів освітнього ступеня "бакалавр" спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" освітньо-професійної програми "Комп'ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації" денної форми навчання. / уклад.: О.М. Пупена, – К.: НУХТ, 2021.– 151 с.

 33. Пупена О.М. Людино-машинні інтерфейси: [Електронний ресурс]: курс лекцій для здобувачів освітнього ступеня "бакалавр" спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" освітньо-професійної програми "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання / уклад.: О.М. Пупена, – К.: НУХТ, 2022.– 183 с.

 34. Розробка і імітаційне моделювання інтегрованих систем керування: [Електронний ресурс]: Методичні рекомендації до виконання курсової роботидля здобувачів освітньо-наукового ступеня "доктор філософії" спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" освітньо-науковоїпрограми "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" денної форми навчання./ уклад.: О.М. Пупена, – К.: НУХТ, 2022.– 15 с.

 35. Розробка і імітаційне моделювання інтегрованих систем керування: [Електронний ресурс]: лабораторний практикум для здобувачів освітньо-наукового ступеня "доктор філософії "спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" освітньо-наукової програми "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології " денної форми навчання / уклад.: О.М. Пупена, – К.: НУХТ, 2022.– 162 с.

 36. Пупена О.М. Розробка і імітаційне моделювання інтегрованих систем керування: [Електронний ресурс]: курс лекцій для здобувачів освітньо-наукового ступеня "доктор філософії "спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" освітньо-наукової програми "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології " денної форми навчання / уклад.: О.М. Пупена, – К.: НУХТ, 2022.– 143 с.

Контактна інформація

Завжди радий допомогти і проконсультувати

+38(044)2879790

bottom of page